Mga Kondisyon ng Paggagamit


Maraming salamat sa pagbisita mo sa website ng California LifeLine at sa pagbabasa ng aming Patakaran sa Paggamit. Naninindigan ang California Life Line sa mga Kondisyon ng Paggamit at Mga Patakaran na itinakda ng Estado ng California.

Kailangan mo ding malaman na ang Estado ay may patakaran sa paglilihim, na makikita sa website na ito. Nais ipabatid sa iyo ng Estado ang tungkol sa pangangalap, paggamit, seguridad, at pagkuha ng mga impormasyon na makukuha sa pamamagitan ng web portal ng Estado. Sa pamamagitan ng pagbisita sa website na ito, iyong tinatanggap ang mga patakaran at gawi na ipinaliwanag sa Paunawa. Sinasakop ng paunawang ito ang mga sumusunod na mga paksa:


Ang "Personal na Impormasyon"ay impormasyon tungkol sa isang tao na kumikilala o naglalarawan ng indibwal, kabilang ang, ngunit di limitado sa, kanyang pangalan, numero ng social security, pisikal ng paglalarawan, tirahan, numero ng telepono sa bahay, edukasyon, pinansiyal na mga gabay, at kasaysayan na medikal o pagtrabaho, madaling maiuugnay sa mismong indibwal na iyon. A domain name o Internet Protocol address ay hindi itinuturing na personal na impormasyon, gayunman, ito ay itinuturing na isang personal na impormasyon na kinalap sa elektronikong paraan.

Ayon sa Government Code § 11015.5 "Ang personal na impormasyong nakalap sa elektronikong paraan" ay nangunguhulugan na ang anumang impormasyon na itinatago ng isang ahensiya na kumikilala sa o naglalarawan ng indibidwal na gumagamit, kasama ang, pero hindi limitado sa, kanyang pangalan, numero ng social security, pisikal na kaanyuan, tirahan, telepono sa bahay, edukasyon, pinansyal na mga bagay, at kasaysayang medikal o rekord ng pagtatrabaho, password, e-mail address, at mga impormasyon na nagbubunyag sa lokasyon ng anumang network o pagkakakilanlan, pero hindi kasama ang anumang impormasyon na hindi idinaan sa e-mail kahit ito ay naka-computer o typewritten o sulat-kamay, at impormasyon tungkol sa o may kaugnayan sa mga gumagamit na indibidwal, na gumaganap para sa negosyo, kasama ang, pero hindi limitado sa, mga may-ari ng negosyo, mga opisyal, o mga mahahalagang tao ng naturang negosyo.

Ang "Mga personal na impormasyong nakalap sa elektronikong paran” na aming awtomatikong kinokolekta ay ang inyong domain name o Internet Protocol address, at mga impormasyong istatistika tungkol sa mga binisita ninyong mga web page. Kung kayo ay boluntaryong pumayag na sumali sa isang aktibidad na humihingi ng inyong partikular na impormasyon (tulad ng, pagkumpleto sa isang paghingi ng tulong , gawing personal ang laman ng website, pagpapadala ng e-mail at pagsama sa isang pagsisiyasat o pag-aaral) mas maraming datos ang makokolekta. Kung magpasya kayong hindi sumali sa mga ganitong mga aktibidades, ang inyong pagpasya ay hindi makakaapekto sa anumang paraan sa inyong kakayahan para gamitin ang ibang bahagi ng website.

Kung anumang uri ng personal na impormasyon ay hihilingin sa website o boluntaryong ibinigay ng gumagamit, ito may maaaring protektahan ng batas ng estado, kasama ang Information Practices Act ng 1977, Government Code Section 11015.5, at ang federal Privacy Act ng 1974. Gayunman, ang impormasyon ay maaaring maging pagmamay-ari ng publiko kapag ibinigay mo ito, at maaaring ipailalim sa pampublikong inspeksyon at pagkokopya maliban kung ito ay protektado ng batas ng federal o ng estado.

Dagdag pa rito, ang mga departamento at mga ahensiya ng Estado ng California ay kinakailangang sumunod sa Patakan sa Paglilihim na maaari ring makita sa website na ito. Sumanguni sa Department of General Services Management Memo 00-14, may-bisa simuila Enero 1, 2001.


Ang mga bata ay hindi karapatdapat na gumamit ng mga serbisyong nangangailangan ng pagbibigay ng personal na impormasyon at aming hinihiling na ang mga menor de edad (na mas bata pa sa edad na 18 taon) na huwag magbigay ng personal ng impormasyon sa amin. Kasali dito ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa Estado bilang bahagi ng profile ng gumagamit o personalization profile. Kung ikaw ay isang menor de edad, maaari mong gamitin ito kung kasama ang mga magulang o tagapatnubay mo. Kung ikaw ay menor de edad kinakailangan mong humingi ng gabay mula sa iyong mga magulang.

Kung ang estado ay nagpasyang mag-umpisang mangalap ng mga personal na impormasyon na galing sa mga bata, ipapaalam nito sa mga magulang, sasabihin ang dahilan ng pagkokolekta nito, at sasabihin naming kung saan gagamitin ang mga ito. Ang estado ay hihingi ng pahintulot mula sa mga magulang bago mangalap ng mga personal na impormasyong tutukoy sa isang indibidwal. Kung sakaling mangangalap nito, maaaring humingi ng impormasyon ang mga magulang sa uri ng datos na kinokolekta, makita ang impormasyon tungkol sa kanilang anak at, kung gusto nila, maaari nilang pagpabawalan ang estado sa paggamit pa ng impormasyon tungkol sa kanilang anak. Hindi magbibigay ang estado ng personal na impormasyon tungkol sa mga bata sa mga tinatawag na mga pangatlong partido.


Kami ay nangongolekta ng personal na impormasyon ng tuwiran sa mga indibidwal na nagboluntaryong gagamit sa aming mga ibang serbisyo. Ang pangungulekta ng mga impormasyong ito ay kailangan upang makapagbigay ng isang natatanging serbisyo, pero ang paggamit sa mga serbisyong ito ay boluntaryo.

Kung wala kayong ginawa sa pagbisita sa aming website, kundi tumingin lamang o magdownload ng mga impormasyon, kami ay awtomatikong kumakalap ng mga sumusunod na impormasyon tungkol sa iyong pagbisita:

  1. Ang Internet Protocal Address at domain name na ginagamit pero hindi ang e-mail address. Ang Internet Protocol address ay isang bilang na pananda na itinatakda sa iyong tagapaghatid ng serbisyong Internet o diretso sa iyong computer. Ginagamit namin ang Internet Protocol Address upang idirekta ang Internet na trapiko patungo sa iyo at gumawa ng mga estatistika na ginamit sa pamamahala ng site na ito;
  2. Ang uri ng browser at operating system na iyong ginamit;
  3. Ang petsa at oras na binisita mo ang site;
  4. Ang mga pahina ng web o serbisyo na iyong pinuntahan sa site na ito;
  5. Ang website na iyong binisita bago ka mapunta sa website na ito;
  6. Ang website na iyong pinupuntahan habang ikaw ay paalis mula sa website na ito;
  7. Kung ikaw ay nag-download ng form, ang form na na-download.

Ang mga impormasyong aming awtomatikong nakokolekta o tinatago ay ginagamit upang mapabuti ang nilalaman ng aming mga serbisyo sa web at upang makatulong sa aming maintindihan kung paano ginagamit ng mga tao ang aming mga serbisyo. Ang impormasyon ay hindi personal na pakakakilanlan mo at gagamitin ito sa paglikom ng istatistika ng website. Ang impormasyong aming awtomatikong nakokolekta at tinitipon sa aming listahan tungkol sa iyong pagbisita ay nakakatulong sa pagsusuri sa aming website para patuloy naming pagbutihin ang kalidad ng mga materyales na nandito. Ang aming listahan ay hindi kumikilala ng bisita sa pamamagitan ng personal na impormasyon, at hindi kami nangangahas na malaman ang mga website na nabisita na ng mga taong bumibisita sa website ng Estado.

Ang Government Code § 11015.5 (6) ang nagbabawal sa lahat ng ahensiya ng estado sa pamimigay or pagbebenta ng anumang personal na impormasyong nakuha sa pamamagitang ng Internet tulad ng nakasaad sa itaas, tungkol sa mga gumagamit at sa mga tinatawag na ikatlong partido na walang pahintulot mula sa gumagamit. Ang Estado ay hindi nagbebenta ng anumang "personal na impormasyong nakalap sa elektronikong paraan". Ang anumang pamimigay ng personal na impormasyong nakalap sa pamamagitang ng elektonik ay para lamang sa layunin na ibinigay sa amin.

Ang Estado ay maaaring magbigay o mamigay ng partikular na listahan at mga ulat na istatistikal na may pinapangasiwaang impormasyon na tulad ng nakasaad sa batas, subalit walang personal na impormasyon ang ibebenta or ipamimigay at lahat ng naaangkop na legal na proteksyon ay iiral pa rin sa mga website ng Estado.


Kung pinili ninyong magbigay sa amin ng impormasyon, ang impormasyon ay ipapadaan sa isang mapagkakatiwalaang linya sa aming database na pangsangay. Anumang pribadong impormasyon ay gagamitin lamang sa layunin kung kung bakit ito ibinigay at hindi ipapamahagi sa ibang samahan maliban na lang kung nakasaad sa batas. Mangyari lamang na basahin ang aming Patakaran ng Paglilihim para sa karagdagang impormasyon.


Anumang impormasyon na ibibigay ninyo sa amin ay maipapamahagi lamang sa ibang grupo na kasama sa iyong kaso kung kinakailangan. Ang impormasyong iyong ibinigay ay maaaring isama sa ibang impormasyon ng mga kustomer para magamit sa ulat pang-istatistikal, pagsasaayos ng datos, at/o mga masusing pagsisiyasat. Halimbawa, maaaring kailanganin naming magpanatili ng impormasyon para mapalakas ang puwersa ng isang kaso o reklamo para sa itinakdang oras bago magsara ang kaso.

Kung ikaw ay nagbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa isang isyu na hindi sakop ng aming hurisdiksyon, maaari naming isangguni ang iyong impormasyon sa tamang lokal, estado, o federal na ahensiya para sa inyo.


Kung sa iyong pagbisita sa website ng Estado ikaw ay sumali sa isang survey o nagpadala ng e-mail, ang mga karagdagang sumusunod na impormasyon ay makakakalap:

  1. Ang e-mail address at mga nilalaman ng e-mail; at
  2. Ang kusang loob na ibinigay na impormasyon bilang pagtugon sa survey.

Ang impormasyong nakalap ay hindi limitado sa text characters at maaaring may kasamang audio, video, at graphic information formats na ipinadala ninyo sa amin.

Ang impormasyon ay pananatilihin ayon sa Government Code § 11015.5.


Maaaring piliin mong padalhan kami ng personal na impormasyon, tulad ng e-mail na may komentaryo o tanong. Ginagamit namin ang impormasyon para mapabuti ang aming serbisyo sa inyo o sagutin ang iyong mga tanong o upang tugunan ang inyong kahilingan. Kung minsan ipinapadala namin ang iyong e-mail sa ibang empleyado ng Estado na mas makakatulong sa iyo, at ang empleyadong ito ay maaaring nagtatrabaho sa ibang ahensiya sa loob ng Estado. Maliban sa awtorisadong mga imbestigasyon ng mga alagad ng batas o hinihiling ng batas, hindi namin ipinamamahagi ang aming e-mail sa anumang ibang organisasyon.

Ginagamit namin ang iyong e-mail para makatugon ng naaangkop. Ito ay upang maaaring tumugon sa inyo, tugunan ang mga isyu ng iyong pakakakilanlan, upang mapabuti ang aming website, o upang ipadala ang e-mail sa ibang ahensiya para sa naaangkop na aksyon.


Kung oorder kayo sa amin, humihingi kami ng impormasyon sa gumagamit sa aming order form. Ang gumagamit ay kailangan magbigay ng mga impormasyon kung paano maaaring makontak (tulad ng pangalan at kung saan maaaring maipadala ang inorder) at mga impormasong pinansyal (tulad ng numero ng credit card, at petsa kung hanggang kailan maaaring magamit). Ang impormasyong ito ay para sa layunin ng paniningil at para matugunan ang inyong order/hiling. Kung kami ay may problema sa pagproseso ng order, ang impormasyong ito ang gagamitin upang makipag-ugnayan sa inyo.


Sa Estado ng California, ang mga batas ay umiiral upang siguraduhing bukas ang gobyerno at sinuman sa publiko ay maaaring makita ang mga record o dokumento at impormasyong nasa estado ng gobyerno. Gayunpaman, may mga ibinubukod sa karapatan ng publiko na makita ang ibang impormasyon. Ang mga ibinubukod ito ay ginagamit sa iba't-ibang pangangailangan kasama ang pagpapanatili ng paglilihim ng mga indibidwal. Kapwa nagbibigay ng mga ibinubukod ang batas ng estado at batas federal.

Lahat ng impormasyon na nakalap sa site na ito ay nagiging pagmamay-ari ng pampublikong talaan na maaaring sumailalim sa pagsusuri at pagkopya ng publiko, maliban na lang kung may di pagsama ng isang batas na ipinapatupad. Kung sakaling mang may salungatan sa Patakaran ng Paggamit at ng Public Records Act, ang Information Practices Act o ibang mga batas na nangangasiwa sa pagbubunyag ng mga rekord, the Public Records Act, ang Information Practices Act o iba pang naaangkop na batas ang mangtatakda.


Sa ilalim ng Government Code § 11015.5, maaari mong ipatanggal ang anumang personal na impormasyon na nakuha sa iyo nang walang paggamit at pamamahagi, sa kondisyon na kayo ay makipag-ugnayan sa amin nang maagap.


Ang mga cookies ay mga simpleng text files na nakaimbak sa iyong computer sa tulong ng iyong web browser. Ang pangunahing portal ng Estado ay hindi gumagamit ng cookies para mapangalagaan ang personalisasyon, gayunman maaaring ginagamit ito ng ibang sangay.

Nagsisikap ang Estado upang makaiwas sa paggamit ng cookies. Kapag kinakailangang pangalagaan ang paggamit ng aplikasyon, hindi katulad ng pangkaraniwang gamit ng cookies, ang Estado ay gumagamit lamang ng cookies sa panahon na ikaw ay gagamit sa aming application na interactive.

Ang mga cookies na malilikha sa iyong computer sa paggamit sa website na ito ay walang “personal na impormasyon” at hindi nalalagay sa panganib ang iyong paglilihim o seguridad. Ginagamit namin ang cookie upang mai-imbak ang sapalarang-nalilikhang pansamantalang tag sa pagkakakilanlan (randomly generated identifying temporary tag) sa iyong computer. Maaari mong tanggihan ang cookie o burahin ang cookie file sa iyong computer sa pamamagitan ng anumang kilalang pamamaraang magagamit. Gayunman, kung nakapatay ang iyong cookie option posibleng hindi mo magamit ang ibang features ng iyong aplikasyon na interactive.


Ang Estado, bilang tagalikha at tagapamahala ng website na ito, ay gumawa ng mga hakbangin upang siguraduhin ang integridad ng kanyang telecommunication at sistema ng pagkocompute (computing intrastructure), kasama ngunit hindi limitado sa pagpapatunay, pagsubayay, pagkuwenta at encryption. Kasama sa disenyo ang mga hakbanging pang-seguridad, implementasyon at pang-araw-araw na gawain ng buong operasyon ng Estado bilang bahagi ng patuloy na pagtupad sa mga pangako sa pagkontrol sa anumang problema. Ang impormasyon ay di dapat ipakahulugang sa anumang pamamaraang na pagbibigay ng negosyo, legal o iba pang pagpapayo, o garantiyang na ito ay di masisira, ang seguridad ng impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng website na suportado ng Estado. Ang mga teknikal na pamantayan na namamahala ng seguridad ay ipinapatupad ng Department of Information Technology.


Ang aming website ay may koneksyon sa ibang site na alam naming makakatulong sa iyo at makakapagbigay serbisyo. Kapag ikaw ay kumunekta sa ibang site, ikaw ay wala na sa aming site at ikaw ay nasa ilalim na ng patakaran ng paglilihim ng bagong site.

Ang website na ito at ang impormasyon na nilalaman dito ay inilalaan bilang serbisyong pampubliko ng Estado ng California. Ang system na ito ay minomonitor upang siguraduhing maayos ang operasyon, upang malaman ang naaangkop na mga tampok na pang-seguridad, at para maipaghambing sa iba. Ang sinumang gumagamit sa sistemang ito ay nagbibigay pahintulot sa naturang pagmomonitor. Ang walang pahintulot na pagsubok upang baguhin ang anumang impormasyon na nakaimbak sa sistema, upang mapawalang bisa ang mga tampok na pang-seguridad, o para gamitin ang sistema para sa ibang bagay, maliban sa tunay na layunin nito, ay ipinagbabawal at maaaring magresulta sa isang kriminal na pag-uusig.


Nagsisikap ang Estado upang mapanatili ang pinakawastong nilalaman ng website. Ang numang mga pagkakamali o pagkukulang ay dapat ipagbigay alam para sa masusing pagsusuri.

Ang Estado ay hindi nag-aangkin, nangangako o nagbibigay garantiya tungkol sa tiyak na kawastuhan, kakumpletuhan, o kasapatan ng nilalaman ng website na ito at hayagang itinatanggi ang anuman pananagutan sa mga pagkakamali o pagkukulang ng mga nilalaman ng website na ito. Walang warranty ng anumang uri, pahiwatig man, hayagan o ayon sa batas, kasama ang pero hindi limitado sa mga warantiya ng di paglabag ng karapatan ng ikatlong partido, titulo, kakayahan ipangalakal, kasapatan para sa isang partikular na layunin at proteksiyon mula sa mga computer virus, ay ibinibigay ayon sa nilalaman ng website na ito o ang mga hyperlink sa ibang Internet resources. Ang pagtukoy sa website na ito sa anumang partikular na produktong pangkomersyal, proseso, or mga serbisyo, o paggamit ng anumang kalakalan, pangalan ng kumpanya o korporasyon ay para sa impormasyon at kaginhawaan ng publiko, at hindi nangangahulugan ng pag-eendorso, rekomendasyon, or kapaboran sa Estado ng California, o ng kanilang mga empleyado at mga ahente.

Ang Polisiya sa Paggamit ay magbago ng walang paunang paalala.


Sa pangkalahatan, ang mga impormasyon na ipinapakita sa website, maliban kung nakasaad, ay tinuturing na pampubliko. Maaari itong ipamigay o kopyahin tulad ng pagpapahintulot ng batas. Gayunman, ang Estado ay hindi gumagamit ng mga datos na saklaw ng karapatang-kopya (tulad ng mga litrato) na nangangailangan ng karagdagang pagpapahintulot bago mo magamit. Dagdag dito, ang katangitanging branding ng site ang iba't-ibang mga opisyal na selyo at marka ay hindi maaaring gamiting ng walang pahintulot ng Estado. Upang makagamit ng anumang impormasyon sa website na ito na hindi pagmamay-ari o gawa ng Estado, kailangan mong humingi ng pahintulot nang direkta sa nagmamay-ari o pinanggalingan ng impormasyon. Ang Estado ay may walang-limitasyong karapatan na gamitin sa anuman layunin, ng walang bayad, lahat ng mga impormasyong pinadala sa site na ito maliban sa mga ipinadala na gawa sa ilalim ng ibang ligal na kontrata o kasunduan. Malayang makakagamit ang Estado, para sa anumang layunin, anumang ideya, konsepto, o mga pamamaraan na nilalaman ng impormasyong ibinibigay ng website na ito.