Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Makipag-ugnayan sa Amin

Ipaalam sa amin makatulong sa iyo


The California LifeLine website will have limited functionality during regularly scheduled maintenance on Wednesday March 20, 2019 from 9:30 PM to 11:30 PM. We apologize for any inconvenience.

Makipag-ugnay sa Tagapangasiwa para sa mga katanungan at alalahanin na kaugnay ng application at renewal lamang.

Halimbawa, kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa iyong application form, renewal form, katayuan, mga takdang petsa, pagkawala ng karapatan mula sa programa, ang Tagapangasiwa ay makakatulong.Ang mga oras ng operasyon ng Tagapangasiwa ay mula 7 a.m hanggang 7 p.m (Pacific Time) Lunes hanggang Biyernes.

Sarado ito sa mga piyesta-opisyal ng estado at tuwing Sabado at Linggo.

Tawagan ang naaangkop na toll free na numero ng telepono ng Tagapangasiwa:

Tagalog 1-888-765-1577
TTY 1-888-858-7889

Ipadala ang mga nakumpleto at nalagdaang application at renewal na mga form kasama ng kahit na anong hinihiling na dokumento sa: California LifeLine Telephone Program P.O. Box 6033 Artesia, CA 90702-6033

  • California LifeLine Administrator
  • P.O. Box 8417
  • Westminster, CA 92684-8417
Magsimula ulit

Makipag-ugnay sa provider ng iyong telepono kung gusto mo ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa Programa ng federal Lifeline.

Makipag-ugnay sa California LifeLine Call Center para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa Programa ng California LifeLine.Maaaring ding makatulong ang California LifeLine Call Center sa paghahanap ng mga kumpanya ng telepono na nag-aalok ng California LifeLine at ikonekta ang mga consumer sa mga kumpanya ng telepono ng inaaprubahan ng California LifeLine.

Ang mga oras ng opisina ng California LifeLine Call Center ay mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. (Pacific Time) Lunes hanggang Biyernes.

Sarado ito sa mga federal na piyesta-opisyal at tuwing Sabado at Linggo.

Kung gusto ng customer ng tulong sa naipasok na wika para sa wika na hindi nakalista sa ibaba, tawagan ang toll-free na numero ng Ingles at magtanong para sa pagsasaling-wika ng mga serbisyo.

Tawagan ang naaangkop na numero ng telepono:

Ingles1-866-272-0349
Spanish1-866-272-0350
Lao/Hmong1-866-272-0351
Khmer (Cambodian)1-866-272-0352
Tagalog1-866-272-0353
Korean1-866-272-0354
Vietnamese1-866-272-0355
Chinese (Mandarin/Cantonese)1-866-272-0356
Japanese1-866-296-0860
Magsimula ulit
Magsimula ulit