Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Mga Alituntunin ng Programa

Ay California LifeLine Kanan para sa Ikaw?

Mayroong dalawang pangunahing diskwento ang Universal LifeLine Telephone Service sa California. May mga diskwento mula sa Programa California LifeLine (California LifeLine) at mula sa Pederal na programa ng Lifeline (Pederal Lifeline). Ang lahat ng mga karapat-dapat na kabahayan sa California ay maaaring samantalahin ang mga programang ito upang bumaba ang buwanang singil sa telepono. Ang Administrator California LifeLine ay nangangasiwa sa parehong Program ng California LifeLine at ang mga Pederal na programa ng Lifeline.

Tanging isang diskwento sa bawat sambahayan para sa bawat residential address ay pinapayagan (maliban para sa mga gumagamit ng teletypewriter at para sa mga Bingi kalahok ng Disabled Telecommunications Programa). Ang bawat tahanan ay dapat piliin upang makuha ang diskwento sa alinman sa isang telepono sa bahay o sa isang cell phone, ngunit hindi sa pareho. Kabahayan ay hindi maaaring makakuha ng mga diskwento mula sa maraming mga kumpanya ng telepono. Kabahayan na hindi sundin ang isa diskwento sa bawat sambahayan panuntunan ay mawawala ang kanilang mga diskwento.

Ang isang sambahayan kasamang matanda at mga bata na nakatira magkasama sa parehong address tulad ng isa pang-ekonomiyang yunit. Ang isang pang-ekonomiyang yunit ay binubuo ng lahat ng mga matatanda (na tao ng hindi bababa sa 18 taong gulang maliban kung emancipated) na nag-aambag sa at pagbabahagi ng kita ng sambahayan at mga gastusin.

Ang Federal Communications Commission ay nangangailangan ng koleksyon ng Petsa ng Kapanganakan at huling 4 na numero ng Social Security Number o panlipi ID Number sa aplikasyon at pag-renew ng mga form upang maging karapat-dapat para sa California LifeLine at pederal Lifeline diskwento.

Mahalagang Bagong kabatiran tungkol sa aplikasyon ng California LifeLine

Kapag ikaw ay nag sumite ng kahilingan na magpatala upang makatanggap ng serbisyong may diskuwento ng California Lifeline para sa cellphone, kailangan mong mag hintay ng tatlumpung araw para makapag sumite ng panibagong kahilingan ng pagpapatala. HINDI ka maaring magkaroon ng maramihang kahilingan ng pagpapatala para sa diskuwento ng California Lifeline sa parehong oras. Ang tatlumpung araw na pag hihintay ay magtatapos kapag 1)Ang Administrador ng California Lifeline ay nagpadala ng pangwakas na katangiang-angkop, 2)ang kahilingan sa pagpapatala ay pinag pawalang – bias, 3) ang tatlumpung araw ng paghihintay ay lumipas na mula noong ika’y nagsumite ng kahilingan para magpatala para sa programa ng California Lifeline alin man ang mauna. Matapos tumigil ang bilang ng tatlumpung araw, maaari ka muling magsumite ng kahilingan upang magpatala para sa serbisyong may diskuwento ng California Lifeline para sa cellphone kung naangkop. Ikaw ay malayang ipag pawalang-bisa ang kahilingan sa pagpapatala sa pakikipag ugnayan sa Administrador ng California Lifeline sa pamamagitan ng pagtawag o Suriin ang iyong katayuan. Ang kompanya ng iyong telepono ay maari rin ipag pawalang bisa ang iyong kahilingan na magpatala para sa diskuwento ng California Lifeline.

Mahalagang Impormasyon para sa mga Bagong mga aplikante ng Diskwento sa serbisyo ng Telepono sa Bahay

Simula Hulyo 1,2009, ang mga bagong aplikante sa California LifeLine Tahanang diskwento sa Telepono ay kailangang maaprubahan bago makatanggap ng mga diskuwento sa California LifeLine. Kung ikaw ay mag-apply upang maging kasama sa California LifeLine, ikaw ay magbabayad ng mga regular na takdang halaga para sa basic na serbisyo ng telepono sa tirahan hanggang maaprubahan ang iyong aplikasyon. Mangyari lamang tiyakin na tanungin sa kumpanya ng telepono sa bahay kung anu-ano ang mga singilin upang magkaroon ka ng kaalaman ukol sa mga takdang halaga at singilin na ito. Upang makatulong sa iyo na bayaran ang mga isang buong halaga sa pagkakabit ng serbisyo ng telepono sa iyong tirahan tulad ng singil sa serbisyo ng pagkakabit/koneksyon, singil sa serbisyo ng pagpapalit, at mga deposito, maaari kang humiling na malagay sa isang walang interes na plan sa pagbabayad. Ikakalat nito ang iyong mga pagbabayad sa mas maraming mas mapapangasiwaan na mga halaga habang hinihintay ang iyong pagiging karapat-dapat na maaprubahan sa California LifeLine. Maaaring mag-iba iba ang mga plano sa pagbabayad sa pagitan ng iba't ibang mga kumpanya ng telepono. Makalipas na maaprubahan ng Administrator ng California LifeLine, ibabalik sa iyo ang bayad para sa kaibahan sa pagitan ng regular na takdang halaga at ng may diskuwentong takdang halaga ng California LifeLine para sa kahit na anong naaangkop na buwanang singili sa serbisyo, singil sa serbisyo ng pagkakabit/koneksyon, singil sa serbisyo ng pagpapalit, at mga deposito para sa basic na serbisyo ng telepono sa tirahan. Ikaw ay makakatanggap ng credit sa bill sa pamamagitan ng mga diskuwento sa California LifeLIne na ipinaiiral na sa petsa na nagsimula ang iyong serbisyo o sa petsa na hiniling mong matala, kung alinman ang mahuli. Kung ang iyong bill ay mayroong netong balanse sa kredito na $10.00 o higit pa, maaari kang humiling ng tseke na nagsasauli ng bayad mula sa iyong kumpanya ng telepono sa tirahan. O kaya’y,ang pagsasauli ng bayad ay magiging isang kredito sa iyong account.

Mahalagang Impormasyon para sa mga Bagong mga Aplikante ng Diskwento sa Serbisyo ng Pre-Paid Cell Phone

Simula Enero 16, 2014, mga kumpanya ng cell phone na nag-aalok ng diskwento para California Lifeline pre-paid cell phone ay maaaring hindi magbigay ng handset hanggang ang kumpanya ng cell phone ay nakatanggap ng abiso ng aprubadong pagiging karapat-dapat ang aplikante mula sa California Lifeline Administrator. Habang naghihintay para ma-aprobahan at ma-activate, hinihikayat namin ang mga aplikante upang makahanap ng iba pang mga paraan upang gumawa at tumanggap ng mga tawag.

Kung inaprobahan ng California Lifeline Administrator, ang diskwento ng California Lifeline ay magsisimula sa alinman sa mga petsang Inabisuhan ng California Lifeline Administrator ang kumpanya ng cell phone ng aprubadong pagiging karapat-dapat ang aplikante o sa mga petsa na ang serbisyo ay na-activate (ibig sabihin, ang kalahok ng California Lifeline ay maaaring gumawa ng at tumanggap ng mga tawag sa mga handset na ibinigay ng California Lifeline service provider ng cell phone), kung alinman ang mamaya.

Agad-agad matapos ang diskwentong serbisyo ay isinaaktibo, hinihikayat namin ang mga kalahok ng California Lifeline upang agad na suriin ang kanilang signal at coverage kasapatan sa tahanan at sa mga lugar na sila ay madalas. Kung ang isang kalahok ay hindi nasiyahan sa signal at coverage, ang mga kalahok ay maaring kanselahin ang kanilang mga diskwento ng serbisyo sa loob ng 14 araw ng pag-activate ng serbisyo nang walang incurring bayarin ng pagwawakas ng serbisyo ng maaga.

Lahat ng California Lifeline (home at cell phone na serbisyo) providers ay kinakailangan na magbigay ng isang koneksyon boses-grade. Gayunpaman, panahon, mga puno, bundok, lupain, mga gusali, mga volume na tawag, paghinto ng serbisyo, at gaps signal ay maaaring gumawa ng infeasible serbisyo o sa ibaba ng koneksyon ng boses-grade. Kung ang mga ng kalahok California Lifeline ay mabigong makatanggap ng isang koneksyon boses-grade, hinihikayat namin ang mga ito upang na mabilis na ipaalam sa kanilang provider. Ang California Lifeline providers ay kinakailangang agad na ibalik ang koneksyon boses-grade, upang magbigay ng serbisyo sa telepono gamit ang ibang teknolohiya kung hindi posible sa mga umiiral na teknolohiya, at upang payagan ang mga kalahok upang kanselahin ang kanilang serbisyo sa loob ng 14 araw ng pag-activate ng serbisyo nang walang incurring bayarin ng pagwawakas ng serbisyo ng maaga.

Kung ang kalahok ng California Lifeline ay kanselahin ang kanilang mga serbisyo ng California Lifeline cell phone sa loob ng tatlong araw ng pag-activate ng serbisyo ng negosyo, hindi kasama ang mga pista opisyal, ang providers ng California Lifeline ay kailangang i-refund, sa buong, sa anuman at lahat ng naaangkop na mga bayad at deposito ng serbisyo sa pagsasaaktibo sa kalahok. Bukod pa rito, ang mga providers ng California Lifeline ay hindi maaaring tasahin restocking fee sa mga kalahok kung ibabalik nila ang kanilang mga cell phone handset / device sa loob ng tatlong araw ng negosyo ng pag-activate ng serbisyo, hindi kasama ang pista opisyal. Gayunpaman, ang mga kalahok ay responsable parin para sa pagbabayad sa anumang mga pagsingil sa paggamit sa pagitan ng petsa ng pag-activate ng serbisyo at ang petsa ng pagkansela serbisyo.

Simula ng Proseso ng Application

Para mag-apply sa California LifeLine dapat mong tawagan ang kumpanya ng iyong telepono sa bahay o cell phone at sabihin na kuwalipikado ka para sa programa sa pamamagitan ng Method 1 Program-Based O Method 2 Income-Based. Sa oras na sabihin mo sa kumpanya ng iyong telepono sa bahay o cell phone na ikaw ay kuwalipikado, sisimulan nila ang proseso ng aplikasyon para sa iyo. Sa loob ng isang linggo, ipapadala sa iyo ang aplikasyon na may Enrollment Code at/o Personal Identification Number (PIN) sa isang PINK na sobre. Para tanggapin ang mga benepisyo ng California LifeLine, dapat mong kumpletuhin ang form, lagdaan ito, at ipadala ito sa administrador ng California LifeLine kasama ang anumang hinihinging mga dokumento bago sumapit ang nakatakdang araw. Puwede ka ring Mag-apply Online.

Pakitiyak na i-sign ang iyong aplikasyon from na iyong ipapadala. Kung hindi mo ilapat sa online o ibalik ang nakumpleto at nilagdaang form ng application sa pamamagitan ng mga takdang petsa, hindi ka makakatanggap ng mga diskwento. Kung ikaw ay nag-sign up ng serbisyo ng telepono para sa bahay, ikaw ay patuloy pa ring magbayad ng mga regular na rate para sa mga Kung nag-sign up para sa pre-paid na serbisyo ng cell phone, hinihikayat ka naming maghanap ng ibang mga paraan upang gumawa at tumanggap ng mga tawag.

Maaari mong tingnan kung paano gumagana ang Proseso ng Aplikasyon para sa karagdagang mga detalye.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong aplikasyon, katayuan ng aplikasyon, o mga takdang petsa, mangyari lamang na tumawag sa Administrator ng California LifeLine hotline

Kung ikaw ay nagsu-sumite ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, sa gayon ay mangyari lamang na tiyakin na ipadala ang iyong nakumpleto at nalagdaan na application form kasama ang mga kinakailangang na mga dokumento sa:

California LifeLine Administrator
P.O. Box 8417
Westminster, CA 92684-8417

Kung ikaw ay kasalukuyang walang serbisyo ng telepono sa iyong tirahan, maaari kang makipag-ugnayan sa California LifeLine Call Center o i-click ang upang matukoy ang mga kompanya ng bahay o cell phone sa iyong lugar. Ang kumpanya ng telepono para sa bahay o cell phone ay dapat maging isang aprubadong California Lifeline provider.

Proseso sap ag renew para maipagpatuloy ang inyong mga diskwento.

Upang i-renew para sa California Lifeline ikaw ay pinadala sa mail ang isang form na-renew na may isang numero ng Personal Identification Number (PIN) sa isang PINK na sobre mula sa California Lifeline Administrator 105 araw bago ang iyong petsa ng anibersaryo ng iyong California Lifeline. Upang magpatuloy na makatanggap ng mga benepisyo mula sa California Lifeline, dapat mong kumpletuhin ang form, pirmahan, at ipadala ito sa California Lifeline Administrator sa pamamagitan ng mga takdang petsa. Maaari ka ring mag Renew Online.

Mangyaring siguraduhin na pirmahan ang iyong renewal form kung ikaw ay pagpapadala sa koreo. Kung hindi mo i-renew online o ibalik ang nakumpleto at nilagdaan na form sa pag-renew sa pamamagitan ng takdang petsa, hindi ka na patuloy na makatanggap ng mga diskwento. Kung mayroon kang serbisyo ng telepono sa bahay, ikaw ay magsisimula sa pagbabayad ng mga regular na rate Kung ikaw ay nag-sign up para sa pre-paid na serbisyo ng cell phone, hinihikayat ka naming maghanap ng ibang mga paraan upang gumawa at tumanggap ng mga tawag.

Maaari mong tingnan ang kung paano gumagana ang Proseso ng Aplikasyon para sa karagdagang detalye.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa inyong aplikasyon, katayuan, o takdang petsa, mangyaring tumawag sa Administrator ng California Lifeline hotline.

Kung ikaw ay nagsu-sumite ng iyong renewal sa pamamagitan ng koreo, sa gayon ay mangyari lamang na tiyakin na ipadala ang iyong nakumpleto at nalagdaan na renewal for sa:

California LifeLine Administrator
P.O. Box 8417
Westminster, CA 92684-8417

Pamamaraan sa kwalipikasyon

Mayroong dalawang paraan upang maging kuwalipikado para sa programa. Maaari kang maging karapat-dapat para sa California LifeLine sa pamamagitan ng unang paraan na Nakabatay-sa-Programa O ikalawang paraan na Nakabatay-sa-Kita.

Sa ilalim ng unang paraan na Nakabatay sa Programa, maaari kang maging kuwalipikado para sa mga diskwento sa California LifeLine kung ikaw o ang iba pang tao sa iyong sambahayan ay nakatala na sa isa o higit pa na karapat-dapat na mga programang tumutulong sa publiko. Tingnan ang Nararapat ba para sa iyo ang California LifeLine? upang makita ang listahan ng mga karapat-dapat na mga programa ng pampublikong tulong.

O

Sa ilalim ng Paraan 2 Nakabatay sa Kita , maaaring kuwalipikado ka para sa California LifeLine kung ang taunang kabuuang sahod ng iyong sambahayan ay nasa o mas mababa kaysa sa itinakdang limitasyon na mga sahod ng California LifeLine.

Ang sahod ng sambahayan ay kinabibilangan ng lahat ng kitang natanggap ng mga miyembro ng sambahayan, maging ito'y binubuwisan o hindi, kabilang ang, ngunit di limitado sa: mga sahod, suweldo, interes, dividendo, suporta sa asawa at suporta sa anak, mga ipinagkaloob na halaga (grant), regalo, sustento, pensiyon, halagang tulong sa publiko, social security at mga pensiyon, upa, tubo mula sa sariling negosyo at perang kabayaran mula sa ibang pagkakakitaan at lahat ng mga may kaugnayan sa trabaho, kitang hindi salapi.

Tingnan ang Nararapat ba para sa iyo ang California LifeLine? upang makita ang taunang limitasyon ng kita.