Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Mga FAQ

Bakit tinanggihan ang aking aplikasyon o pagpapabago?

Kung ikaw ay nakatanggap ng liham na tinatanggihan ang iyong pakikilahok sa California LifeLine, maraming mga posibleng dahilan sa iyong diskuwalipikasyon. Ang pinakakaraniwang dahilan ay ang hindi pagkumpleto ng aplikante at pag-sumite ng application form sa pagsapit ng petsang nakatakda. Kaya't mangyari lamang na tugunan ang nakatakdang petsa.

Heto ang ilang mga posibleng dahilan ng pagtatanggi:

 • THindi isinauli ng aplikante ang form o nagrehistro online sa pagsapit ng nakatakdang petsa.
 • Hindi kumpleto ang form.
 • Hindi nakatugon ang aplikante sa mga patakaran sa pagiging karapat-dapat sa California LifeLine.
 • Hindi wasto ang form (at hindi itinuturing na mawawasto).
 • Ang aplikante ay hindi nagkaloob ng naaangkop na mga dokumento upang patunayan ang pagiging karapat-dapat.
 • Inangkin ang aplikante sa income tax return ng iba bilang isang umaasa.
 • Ang aplikante ay tumatanggap na ng mga diskuwento sa California LifeLine, at hindi karapat-dapat para sa isang ikalawang linya ng telepono na may mga diskuwento sa California LifeLine.
 • Walang lagda ng aplikante ang form.

Bumalik sa taas


Ano ang aking magagawa kung ang aking aplikasyon o pagpapabago ay tinanggihan?

Kung mawawasto ang iyong pagiging diskuwalipikado, bibigyan ka ng pagkakataon na iwasto ito.

Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay nadiskuwalipika ng hindi nararapat, maaari kang magsampa ng isang nakasulat na apela. Walang verbal na apela ang tatanggapin. Ang iyong apela ay kailangang matanggap sa pagsapit ng nakatakdang petsa na ipinahiwatig sa iyong liham ng diskuwalipikasyon upang maisaalang-alang. Kailangang kasama sa iyong apela ang mga sumusunod:

 • Isang kopya ng liham ng diskuwalipikasyon.
 • Isang maiksing pagpapaliwanag sa iyong reklamo - Mangyari lamang na limitahan ang iyong apela sa dalawang pahina o mas kaunti. Maaari mo ring gamitin ang likuran ng iyong liham ng diskuwalipikasyon.
 • Anumang sumusuportang (mga) dokumento upang patunayan ang iyong pagiging karapat-dapat.

Ang iyong apela ay maaaring i-fax sa (415) 703-1158 o ipadala sa koreo sa:

 • California Public Utilities Commission
 • Consumer Affairs Branch
 • 505 Van Ness Ave
 • San Francisco, CA 94102

Bumalik sa taas


Nawala ko ang form ko, paano ulit ako makakakuha ng bago?

Mangyari lamang na Contact Us at pindutin ang # upang humiling ng isa pang kopya ng iyong form. Alalahanin na meron ka lang 45 araw mula sa petsa ng orihinal na form upang ipadala ang nasagot na form. Ang iyong form ay ipapadala lang sa iyo kung nasa loob pa ng panahon ng 45 araw na itinakda sa iyo upang isumite ang form.

Bumalik sa taas


Nawala o nakalimutan ko ang aking PIN/o Enrollment Code, paano ko maaaring malaman kung ano ito?

Mangyari lamang na Contact Us upang makuha ang iyong PIN/o Enrollment Code. Kami ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. maliban sa mga araw ng piyesta opisyal.

Bumalik sa taas


Nais kong malaman ang katayuan ng aking aplikasyon, paano ko ito malalaman?

Mangyari lamang na Kontakin kami para alamin ang tungkol sa katayuan ng iyong aplikasyon. Puwede mong alamin ang iyong katayuan 24 oras, o nakahanda ang mga kinatawan ng customer service. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. hanggang 7 p.m. maliban sa mga pista opisyal ng estado.

Bumalik sa taas


Paano ako makakapag-sumite ng isang reklamo tungkol sa aking karanasan sa California LifeLine?

Maaari kang magsampa ng isang reklamo online sa pamamagitan ng CPUC sa http://www.cpuc.ca.gov/cab/.

Maaari mo ring ipadala sa pamamagitan ng koreo ang reklamo sa CPUC sa:

 • California Public Utilities Commission
 • Consumer Affairs Branch
 • 505 Van Ness Ave
 • San Francisco, CA 94102

Ang Consumer Affairs Branch ng CPUC ay maaari lamang na kumilos sa isang reklamo kung mayroong nakasulat na dokumento tungkol sa reklamo.

Bumalik sa taas


Magkano ang matitipid ko sa bill ko sa telepono sa tirahan o cell phone?

Kung ikaw ay kuwalipikado para sa California LifeLIne, ikaw ay makakatanggap ng mga diskuwento sa iyong basic na serbisyo ng telepono sa tirahan. Tingnan ang Mga Uri ng Diskuwento na Handang Magamit upang matutunan ang tungkol sa mga benepisyo ng programa.

Bumalik sa taas


Sino ang kuwalipikado para sa mga diskuwento sa California LifeLine?

Ang mga mamimili na nakakatugon sa mga patakaran sa pagiging karapat-dapat ng California LifeLine ay maaaring maging kuwalipikado para sa mga diskuwento. Mayroong dalawang paraan upang maging kuwalipikado, Paraan 1 Nakabatay sa Programa O Paraan 2 Nakabatay sa Kita.

Sa ilalim ng Paraan 1 Nakabatay sa Programa, maaari kang maging kuwalipikado para sa mga diskuwento sa California LifeLine kung ikaw o may ibang tao sa iyong sambahayan na nakatala na sa isa o higit pang mga karapat-dapat na programang pantulong sa publiko. Tingnan ang Nararapat ba para sa iyo ang California LifeLine? upang makita ang listahan ng mga karapat-dapat na programang pantulong sa publiko.

OR

Sa ilalim ng Paraan 2 Nakabatay sa Kita ay maaari kang maging kuwalipikado para sa California LifeLine kung ang iyong taunang kabuuang kita ng sambahayan ay nasa o mas kaunti kaysa sa mga limitasyon sa kita ng California LifeLine.

Kabilang sa kita ng sambahayan ang lahat ng mga kita na natanggap ng lahat sa iyong sambahayan, kung nabubuwisan man o hindi nabubuwisan, kabilang na, ngutni hindi limitado sa: mga sahod, suweldo, interes, dividendo, suporta sa asawa at suporta sa anak, mga ipinagkaloob na halaga (grant), regalo, sustento, pensiyon, halagang tulong sa publiko, social security at mga pensiyon, upa, tubo mula sa sariling negosyo at perang kabayaran mula sa ibang pagkakakitaan at lahat ng mga may kaugnayan sa trabaho, kitang hindi salapi. Tingnan ang Nararapat ba para sa iyo ang California LifeLine? upang makita ang taunang limitasyon ng kita.

Bumalik sa taas


Mayroon bang mga limitasyon sa pagkakasali sa California LifeLine?

Oo, may mga patakaran na ipinapahiwatig kung sino ang maaaring kuwalipikado para sa California LifeLine. Tingnan ang Nararapat ba para sa iyo ang California LifeLine? upang malaman kung ikaw at ang iyong sambahayan ay kuwalipikado.

Gayundin, isang diskwento lamang sa bawat sambahayan para sa bawat address ng tirahan ay pinapayagan (maliban para sa mga gumagamit ng teletypewriter at para sa Bingi at mga kalahok sa Disabled Telecommunications Program). Ang bawat sambahayan ay dapat piliin upang makuha ang diskwento sa alinman sa isang telepono sa bahay o sa isang cell phone, ngunit hindi sa pareho. Kabahayan ay hindi maaaring makuha ang diskwento mula sa maraming mga kumpanya ng telepono. Ang kabahayan na hindi sundin ang isang diskwentong patakaran lamang ay mawawalan ng diskwento.

Hindi maaaring angkinin bilang umaasa ang aplikante sa income tax return ng ibang tao.

Ang pangunahing linya ng telepono sa tirahan o cell phone na may diskuwento sa California LifeLine ay dapat na nasa pangunahing tirahan ng aplikante.

Bumalik sa taas


Mayroon bang mga karagdagang benepisyo kung ako o ang isang miyembro ng aking sambahayan ay may kapansanan sa pandinig at gumagamit ng kagamitan na TTY?

Oo, kung mayroon sa iyong sambahayan na may kapansanan sa pandinig at gumagamit ng TTY na kagamitan, maaaring karapat-dapat ang iyong sambahayan para sa dalawang magkahiwalay na linya ng telepono na may diskuwento sa California LifeLine. Kinakailangan ang iyong medikal na katibayan upang pangatuwiran ang pagtatanggap ng ikalawang diskuwento sa California LifeLine.

Bumalik sa taas


Mayroon bang mga karagdagang benepisyo kung ako ay nakatira sa isang kinikilala ng pamahalaan bilang isang lupaing pang-tribo (tribal land)?

Oo, mayroong mga karagdagang benepisyo kung ang iyong sambahayan ay matatagpuan sa isang kinikilala ng pederal na tribal land sa pamamagitan ng Enhanced LifeLine programa ng gobyernong pederal. Maaari kang makatanggap ng lokal na serbisyo ng telepono sa tirahan ng $1.00 kada buwan at dagdag pa ang mga matitipis sa singilin sa serbisyo ng pagkakabit. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa:

Bumalik sa taas


Paano ako makakapag-apply upang makasali sa California LifeLine at makatanggap ng mga diskuwento?

Para mag-apply sa California LifeLine dapat mong tawagan ang kumpanya ng iyong telepono sa bahay o kumpanya sa cell phone at sabihin na kuwalipikado ka para sa programa sa pamamagitan ng Method 1 Program-Based O Method 2 Income-Based. Sa oras na sabihin mo sa kumpanya ng iyong telepono o kumpanya ng cell phone na ikaw ay kuwalipikado, sisimulan nila ang proseso ng aplikasyon para sa iyo. Sa loob ng isang linggo, ipapadala sa iyo ang aplikasyon na may Enrollment Code o Personal Identification Number (PIN) sa isang PINK na sobre. Para tanggapin ang mga benepisyo sa California LifeLine, dapat mong kumpletuhin ang form, lagdaan ito, at ipadala ito sa administrador ng California LifeLine kasama ang anumang hinihinging mga dokumento bago ang petsa ng pagsagot. Puwede ka ring Mag-apply Online.

Mayroon ka ring 45 araw upang i-sumite ang iyong application sa pamamagitan ng koreo o online. Mangyari lamang na tiyakin na lagdaan ang iyong application kung ipapadala mo ito sa koreo. Kung hindi ka nag-apply online o isauli ang nakumpleto at nalagdaan na application form sa pagsapit ng nakatakdangpetsa, hindi ka makakatanggap ng mga diskuwento. Kung ikaw ay nag-sign up para sa bahay ng serbisyo ng telepono, ikaw ay patuloy pa ring magbayad ng mga regular na mga rate. Kung ikaw ay nag-sign up para sa pre-paid na serbisyo ng cell phone, hinihikayat ka naming maghanap ng ibang mga paraan upang gumawa at tumanggap ng mga tawag.

Maaari mong tingnan kung paano gumagana ang Proseso ng Apliasyon para sa karagdagang mga detalye.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong aplikasyon, katayuan ng aplikasyon, o mga takdang petsa, mangyari lamang na tumawag sa Administrator ng California LifeLine hotline.

Kung ikaw ay nagsu-sumite ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo, sa gayon ay mangyari lamang na tiyakin na ipadala ang iyong nakumpleto at nalagdaan na application form sa:

 • California LifeLine Program
 • P.O. Box 8417
 • Westminster, CA 92684-8417

Kung ikaw ay kasalukuyang walang serbisyo ng telepono sa iyong tirahan o cell phone, maaari kang makipag-ugnayan sa California LifeLine Call Center o i-Click ang Provider Search upang matiyak ang mga handang magamit na kompanya ng telepono sa bahay o cell phone sa iyong lugar.

Bumalik sa taas


Ano ang dapat kong ipadala sa koreo kasama ng aking California LifeLine application form?

Kailangan mong ipadala sa koreo ang iyong nakumpleto at nalagdaang aplikasyon at mga dokumentasyon ng pagiging karapat-dapat.

Kung ikaw ay naga-apply upang lumahok sa California LifeLine sa pamamagitan ng Paraan 1 Nakabatay sa Prograam, hindi mo kailiangan na mag-sumite ng kahit na anong karagdagang mga dokumento maliban sa mga nakumpleto at nalagdaang application form sa pamamagitan ng koreo o online.

Gayunman, kung ikaw ay naga-apply upang makilahok sa California LifeLine sa pamamagitan ng Paraan 2 Nakabatay sa Kita, kailangan mong magkaloob ng mga dokumento na pinapatunayanna ang iyong taunang kabuuang kita ng iyong sambahayan ay nasa o mas mababa sa California LifeLine na taunang limitasyon ng kita. Ang sahod ng sambahayan ay kinabibilangan ng lahat ng mga kitang natanggap ng mga miyembro ng sambahayan, maging ito'y binubuwisan o hindi, kabilang ang, ngunit di limitado sa: mga sahod, suweldo, interes, dividendo, suporta sa asawa at suporta sa anak, mga ipinagkaloob na halaga (grant), regalo, sustento, pensiyon, halagang tulong sa publiko, social security at mga pensiyon, upa, tubo mula sa sariling negosyo at perang kabayaran mula sa ibang pagkakakitaan at lahat ng mga may kaugnayan sa trabaho, kitang hindi salapi.

Bumalik sa taas


Paano ako patuloy na makatatanggap ng mga benepisyo sa California LifeLine at manatili sa programa?

Ang Administrator ng California LifeLine ay awtomatikong magpapadala sa iyo ng renewal form bago ang petsa ng iyong anibersaryo. Maaari kang manatili sa California LifeLine sa pamamagitan ng pagtitiyak na iyong nasulatan at nasumite ang renewal form sa pagsapit ng nakatakdang petsa. Kung nais mo na ipagpatuloy ang iyong paglalahok sa California LifeLine pagkalipas ng petsa ng iyong anibersaryo, maaari mo itong gawin Ipabago Online sa pamamagitan ng paggamit ng iyong PIN number na matatagpuan sa iyong renewal form o isauli ang iyong nakumpleto at nalagdaan na renewal form sa:

 • California LifeLine Program
 • P.O. Box 8417
 • Westminster, CA 92684-8417

Tingnan ang Taunang Proseso ng Renewal.

Kung hindi mo nakita ang taunang renewal form, mangyari lamang na Contact Us upang maayos namin na matanggap mo ito.

Bumalik sa taas


Kung palitan ko ang kumpanya ng telepono ko sa tirahan o kumpanya ng cell phone, makakakuha pa rin ba ako ng mga diskuwento ng California LifeLine?

Oo, maaari kang manatili sa California LifeLine at manatilihing nakakakuha ng mga diskuwento kahit baguhin mo ang iyong mga kumpanya ng telepono sa tirahan o kumpanya ng cell phone. Mayroon kang 30 araw mula nang madiskonekta ang serbisyo ng iyong telepono mula sa iyong umiiral nang kumpanya ng telepono upang pahintulutan ang iyong bagong mas gustong kumpanya ng telepono sa tirahan o kumpanya ng cell phone na gusto mong ipagpatuloy ang pagkakaroon ng diskuwento sa California LifeLine. Ang iyong diskuwento sa California LifeLine ay ililipat lamang ng Tagapangasiwa ng California LifeLine sa iyong bagong kumpanya ng telepono sa tirahan o kumpanya ng cell phone.

Pakitiyak na kinansela mo na talaga ang serbisyo ng iyong telepono sa tirahan o cell phone kasama ang iyong umiiral nang kumpanya ng telepono sa tirahan.

Kung hindi mo ipinaalam sa iyong bagong kumpanya ng telepono sa tirahan o kumpanya ng cell phone na ikaw ay tumatanggap ng mga diskuwento sa California LifeLine sa loob ng 30-araw na panahon, kakailanganin mong magsumite ng bagong application.

Bumalik sa taas


Kailan ako makakatanggap ng mga benepisyo sa California LifeLine?

Ikaw ay makakatanggap ng mga benepisyo mula sa California LifeLine sa sandaling naaprubahan ng Administrator ng California LifeLine ang iyong aplikasyon. Ang bagong mga aplikante para sa California LifeLine Program ay kailangang maaprubahan bago matanggap ang mga diskuwento sa California LifeLine.

Makalipas na isumite ang application form at ang kahit na anong hinihiling na mga dokumento, kailangang matiyak ng Administrator ng California LifeLine kung wasto at kumpletong nasulatan ng aplikante ang form, at nasumite ang mga hinihiling na dokumento. Kailangan din malaman ng administrator kung ang aplikante ay karapat-dapat para sa programa batay sa kanyang mga kasagutan sa application form.

Kung ikaw ay may serbisyo ng telepono sa tirahan, Sa sandaling ikaw ay naaprubahan upang makatanggap ng mga diskuwento sa California LifeLine, ikaw ay magiging bahagi ng California LifeLine simula ng petsa na nagsimula ang serbisyo sa iyo o sa petsa na iyong hiniling na mapatala, kung alinman ang mahuli. Ang mga diskuwento ay ipapataw ng direkta sa iyong account.

Simula Enero 16, 2014, mga kumpanya ng cell phone na nag-aalok ng diskwento para California Lifeline pre-paid cell phone ay maaaring hindi magbigay ng handset hanggang ang kumpanya ng cell phone ay nakatanggap ng abiso ng aprubadong pagiging karapat-dapat ang aplikante mula sa California Lifeline Administrator. Habang naghihintay para ma-aprobahan at ma-activate, hinihikayat namin ang mga aplikante upang makahanap ng iba pang mga paraan upang gumawa at tumanggap ng mga tawag. Kung inaprobahan ng California Lifeline Administrator, ang diskwento ng California Lifeline ay magsisimula sa alinman sa mga petsang Inabisuhan ng California Lifeline Administrator ang kumpanya ng cell phone ng aprubadong pagiging karapat-dapat ang aplikante o sa mga petsa na ang serbisyo ay na-activate (ibig sabihin, ang kalahok ng California Lifeline ay maaaring gumawa ng at tumanggap ng mga tawag sa mga handset na ibinigay ng California Lifeline service provider ng ​​cell phone), kung alinman ang mamaya.

Bumalik sa taas


Mayroon bang kahit na anong opsyon na plano sa pagbabayad na handa kong magamit upang ikalat ang mga isang buong singilin sa pagkakapit ng serbisyo ng telepono sa aking tirahan o cell phone?

Oo, ang mga kumpanya ng telepono sa tirahan o cell phone na nagkakaloob ng mga basic na serbisyo ng telepono sa tahanan o cell phone at California LifeLine ay magkakaroon ng mga plano sa pagbabayad na walang interes upang mapakinabangan mo. Mangyari lamang na tandaan na tanungin sa kumpanya ng telepono na ilagay ka sa isang plano sa pagbabayad na walang interes kung nais mo ng tulong sa mga pagbabayad. Ikakalat nito ang iyong mga pagbabayad sa mas maraming mas mapapangasiwaan na mga halaga habang hinihintay mo na maaprubahan sa California LifeLine.

Bumalik sa taas


Awtomatiko bang ipapataw ang mga diskuwento sa California LifeLine sa sandaling umpisahan ng kompanya ng aking telepono ang proseso ng aplikasyon?

Hindi, ngunit kinakailangan mong maghintay na maaprubahan ng Administrator ng California LifeLine ang iyong aplikasyon upang makilahok sa programa. Magpapadala ang administrator sa iyo ng isang liham na pinatotohanan ang iyong pagpapatala kung ikaw ay naaprubahan. Makalipas na maaprubahan ang iyong aplikasyon, magsisimula ka nang makatanggap at makikita ang mga diskuwento sa iyong bill sa telepono.

Bumalik sa taas


Makukuha ko ba muli ang aking perang ginastos habang hinihintay ko ang aking mga diskuwento sa California LifeLine kung meron akong serbisyong telepono sa tirahan?

Oo, ngunit sa sandaling maaprubahan lamang ang iyong aplikasyon. Isasauli sa iyo ang bayad para sa kaibahan sa pagitan ng regular na takdang halaga at ang mga takdang halaga ng diskuwento sa California LifeLine para sa kahit na anong naaangkop na pagbabago ng singil sa buwanang serbisyo, singil sa serbisyo ng pagkakabit/koneksyon, singil sa pagpapalit ng serbisyo, at mga deposito para sa basic na serbisyo ng telepono sa tirahan. Ang pagsasauli ng bayad ay idadagdag sa iyong sumunod na bill ng telepono para sa mga regular na takdang halaga na iyong binayaran at anumang naaangkop na buwanang singil para sa serbisyo. singil sa serbisyo ng pagkakabit/koneksyon, singil sa pagpapalit ng serbisyo, at mga deposito para sa iyong basic na serbisyo ng telepono sa tirahan. Kung ikaw ay mayroong netong balanse sa kredito na kahit man lamang $10.00, maaari kang humiling ng tseke na nagsasauli ng bayad mula sa iyong kumpanya ng telepono sa tirahan. O kaya’y ipapakita ang pagsasauli ng bayad bilang isang kredito sa iyong account.

Bumalik sa taas


Paano ko makukuha muli ang aking perang ginastos habang hinihintay ko ang aking mga diskuwento sa California LifeLine kung meron akong serbisyong telepono sa tirahan?

Ang pagsasauli ng bayad ay ilalagay sa iyong sumunod na bill sa telepono para sa mga regular na takdang halaga na iyong binayaran at anumang naaangkop na mga buwanang singil sa serbisyo, singil sa serbisyo ng pagkakabit/konesyon , singil sa serbisyo ng pagpapalit, at mga deposito sa iyong basic na serbisyo ng telepono sa tirahan. Kung ikaw ay mayroong netong balanse sa kredito na kahit man lamang $10.00, maaari kang humiling ng tseke na nagsasauli ng bayad mula sa iyong kumpanya ng telepono sa tirahan. O kaya’y ipapakita ang pagsasauli ng bayad bilang isang kredito sa iyong account.

Bumalik sa taas


Sa sandaling nagsimula na akong makatanggap ng diskuwento sa California LifeLine, palagi ko bang matatanggap ang mga ito sa aking buwang singil sa tahanan o cell phone?

Ang mga diskuwento sa California LifeLine ay angkop lamang para sa isang taon maliban lang kung ipabago mo ang iyong paglalahok. Kailangan mong ipabagao ang iyong paglalahok taun-taon. Makikipag-ugnayan sa iyo ang Administrator ng California LifeLine kapag kailangan mong ipabago ang iyong paglalahok sa California LifeLine. Kung hindi mo ipabago ang iyong paglalahok, ikaw ay matatanggal mula sa programa at hindi na makakatanggap ng buwanang diskuwento sa iyong bill sa serbisyo ng telepono sa tirahan o cell phone.

Check out Proseso ng Taunang Pagpapabago for details.

Kung hindi mo natanggap ang taunang renewal form, mangyari lamang na Contact Us upang maayos namin na matanggap mo ito.

Ang iyong mga diskuwento sa California LifeLine ay maaaring ihinto kapag hindi mo na natutugunan ang mga kahilingan upang maging karapat-dapat o kung ang iyong renewal form ay hindi natanggap sa loob ng 45 araw mula ng petsa na ipadala ito sa iyong sambahayan. Kung hindi mo naibalik ang nakumpleton at nalagdaan na renwal form, o kung hindi ka tunay na karapat-dapat, aalisin ka ng iyong kumpanya ng telepono mula sa programa kasama na ng iyong diskuwento ng California LifeLine sa iyong buwanang bill.

Bumalik sa taas


Paano ako makakatanggap ng mga liham, form, at mga tagubilin sa wikang iba mula sa aking natatanggap na?

Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa kumpanya ng iyong telepono sa tirahan o cell phone upang isaayos ang pagtatanggap ng mga liham, form, at tagubilin sa ibang wika.

Bumalik sa taas


Ang kasakuluyan kong kompanya na telepono sa tahana o cell phone ay sinasabing hindi ito naghahandog ng California LifeLine, ano ang dapat kong gawin?

Hindi lahat ng mga kompanya ng telepono ay kinakailangan na magbigay ng California Lifeline. Mangyaring makipag-ugnay sa Call California Lifeline center o mag-click sa Provider Search ng paghahanap upang matukoy ang mga magagamit na mga kumpanya telepono sa bahay o cell phone sa iyong lugar.

Bumalik sa taas


May iba pa bang paraan na makakatulong ako na makatipid ng pera sa aking bill sa telepono?

May mga ibang opsyon na makakatulong sa iyong makatipid ng pera, kasama na ang isang boluntaryong limitasyon sa pagtawag ng long-distance(free toll restriction) at libreng toll blocking. Tawagan ang kumpanya ng iyong telepono sa tirahan para sa mga karagdagang opsyon sa pagtitipid. Maaari mo ring piliin ang plano sa pagtawag na naakma sa iyong pamumuhay at mga pangangailan. Ang mga kumpanya ng telepono ay naghahandog ng iba't ibang mga plano sa pagtawag na may limitado o walang limitasyon na lokal na pagtawag.

Bumalik sa taas


Ilang diskuwento ang puwede kong makuha?

Isang diskuwento kada sambahayan lamang ang pinapahintulutan. Dapat pumili ang mga sambahayan kung kukunin ang diskuwento sa telepono sa bahay o sa cell phone, pero hindi puwede sa dalawa. Hindi puwedeng kunin ng mga sambahayan ang diskuwento mula sa higit sa isang kompanya ng telepono.

Kabilang sa SAMBAHAYAN ang mga nasa hustong gulang at mga bata na magkakasamang naninirahan sa parehong address bilang isang economic unit. Ang isang economic unit ay binubuo ng lahat ng nasa hustong gulang (mga taong edad 18 at mas matanda, maliban kung emancipated) na nag-aambag sa kinikita at naghahati sa mga gastusin ng sambahayan.

Pinapayagan lamang ang higit sa isang diskuwento kapag mayroong mga gumagamit ng TTY, binge o kalahok ng Disabled Telecommunications Programs, o kung mayroong higit sa isang sambahayan sa magkaparehong address ng serbisyo. Ang mga indibidwal na hindi susunod sa patakarang isang diskuwento kada sambahayan ay mawawalan ng diskuwento, at maaaring kasuhan ng pamahalaan ng U.S.

Bumalik sa taas