Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Liên hệ với chúng tôi

Hãy để chúng tôi giúp bạn


The California LifeLine website will have limited functionality during regularly scheduled maintenance on Wednesday March 20, 2019 from 9:30 PM to 11:30 PM. We apologize for any inconvenience.

Chỉ liên hệ với Nhà Quản Lý khi có câu hỏi hay vấn đề quan tâm có liên quan đến việc đăng ký và gia hạn.

Ví dụ: nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu đơn đăng ký, gia hạn, tình trạng, ngày đến hạn, không hội đủ điều kiện từ chương trình, thì Nhà Quản Lý có thể giúp quý vị.Giờ làm việc của Nhà Quản Lý là từ 7 a.m đến 7 p.m (Giờ Thái Bình Dương) Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Văn phòng đóng cửa vào các ngày lễ tiểu bang và ngày nghỉ cuối tuần.Hãy gọi đến số điện thoại miễn phí hiện tại của Nhà Quản Lý:

Tiếng Việt 1-888-765-1569
TTY 1-888-858-7889

Gửi các mẫu đơn đăng ký và gia hạn hoàn chỉnh và được ký tên đầy đủ cùng với các hồ sơ theo yêu cầu đến: Chương trình Điện thoại giá bình dân California P.O. Box 6033 Artesia, CA 90702-6033

  • California LifeLine Administrator
  • P.O. Box 8417
  • Westminster, CA 92684-8417
Bắt đầu lại

Hãy liên hệ nhà cung cấp điện thoại của quý vị nếu quý vị muốn biết thông tin chung về Chương Trình Giá Bình Dân Liên Bang.

Hãy liên hệ Trung Tâm Thông Tin Chương Trình Giá Bình Dân California để biết thông tin chung về Chương Trình Giá Bình Dân California.

Trung Tâm Thông Tin Chương Trình Giá Bình Dân California cũng có thể giúp quý vị tìm thấy các công ty điện thoại giới thiệu chương trình giá bình dân California và kết nối người tiêu dùng với những công ty điện thoại được Chương Trình Giá Bình Dân California chấp thuận này.

Tổng đài California LifeLine làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối (Giờ Thái Bình Dương) Thứ hai đến Thứ sáu. Đóng cửa vào lễ liên bang và ngày cuối tuần.

Văn phòng đóng cửa vào các ngày lễ liên bang và ngày nghỉ cuối tuần.

Nếu người tiêu dùng muốn hỗ trợ về ngôn ngữ nào không được liệt kê dưới đây, hãy gọi đến số điện thoại miễn phí bằng tiếng Anh và yêu cầu dịch vụ phiên dịch.

Hãy gọi số điện thoại hiện tại:

Tiếng Anh1-866-272-0349
Tiếng Tây Ban Nha1-866-272-0350
Tiếng Lào/Hmong1-866-272-0351
Tiếng Khmer (Campuchia)1-866-272-0352
Tiếng Tagalog1-866-272-0353
Tiếng Hàn Quốc1-866-272-0354
Tiếng Việt1-866-272-0355
Tiếng Hoa (Phổ Thông/Quảng Đông)1-866-272-0356
Tiếng Nhật1-866-296-0860
Bắt đầu lại
Bắt đầu lại