Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Hướng dẫn Chương trình

Là California LifeLine phải cho bạn?

Có hai giảm giá chính Lifeline phổ dịch vụ điện thoại ở California. Có giảm giá từ chương trình California LifeLine (California LifeLine) và từ chương trình Lifeline liên bang (Lifeline liên bang). Tất cả các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn California có thể tận dụng các chương trình giảm giá điện thoại để giúp hạ thấp chi phí của hóa đơn điện thoại của họ. Hành Chánh California LifeLine hành cả hai chương trình California LifeLine và chương trình Lifeline liên bang.

Chỉ có một giảm giá cho mỗi hộ gia đình cho mỗi địa chỉ cư trú được phép (ngoại trừ máy đánh chữ cho khuyến thính and tàn tật cho những ai tham gia chương trình Telecommunications) . Mỗi hộ gia đình phải lựa chọn để có được giảm giá hoặc một điện thoại nhà hoặc trên điện thoại di động, nhưng không trên cả hai. Hộ gia đình không thể có được giảm giá từ nhiều công ty điện thoại. Hộ gia đình không theo một quy tắc giảm giá cho mỗi hộ gia đình sẽ bị mất giảm giá của họ.

Một hộ gia đình bao gồm người lớn và trẻ em đang sống cùng nhau tại cùng một địa chỉ như một đơn vị kinh tế. Một đơn vị kinh tế bao gồm tất cả người lớn (người ít nhất là 18 tuổi ngoại trừ vị thành niên độc lập) đóng góp và chia sẻ thu nhập và chi phí của hộ gia đình.

Ủy ban Truyền thông liên bang yêu cầu bộ sưu tập của ngày sinh và 4 chữ số cuối cùng của Số An Sinh Xã Hội hoặc Số ID Bộ lạc trên ứng dụng và đổi mới hình thức để đủ điều kiện cho California LifeLine và giá bình dân liên bang.

Những Điều Quan Trong Về Đơn Đăng Ký Vào Chương Trình California LifeLine của Quí vị

Khi quí vị nộp một đơn yêu cầu ghi danh để nhận Chương Trình California LifeLine giảm giá cho dịch vụ điện thoại di động quí vị phải đợi đến 30 ngày để nộp một đơn yêu cầu ghi danh khác. Quí vị KHÔNG THỂ có nhiều yêu cầu ghi danh cho Chương Trình California LifeLine giảm giá tiến hành cùng một lúc. Thời gian chờ đợi 30-ngày chấm dứt khi bất cứ 1)Nhà Quản Lý California LifeLine gửi quyết định hội đủ điều kiện cuối cùng, 2)Yêu cầu ghi danh để nhận Chương Trình California LifeLine hũy bỏ, hay là 3) Thời gian 30-ngày đã qua từ khi yêu cầu ghi danh để nhận Chương Trình California LifeLine, bất cứ trường hợp nào đến trước. Sau thời gian 30-ngày chấm dứt, quí vị có thể lúc đó yêu cầu ghi danh để nhận Chương Trình California LifeLine, nếu thíhc hợp. Quí vị có thể tự mình hũy bỏ một yêu cầu ghi danh bằng cách liên lạc Nhà Quản Lý Chương Trình California LifeLine hoặc là Kiểm tra trạng thái. Hãng điện thoại di động cũng có thể hũy bỏ một yêu cầu ghi danh.

Thông tin quan trọng cho ứng viên mới Giảm giá phone nhà

Bắt đầu từ ngày 01/ 7/ 2009, những người đăng ký mới tham gia Điện thoại nhà giá bình dân California phải được chấp thuận trước khi nhận được giá cước giảm của Chương trình giá bình dân California. Nếu quý vị đăng ký tham gia Chương trình giá bình dân California, quý vị sẽ thanh toán mức phí thông thường cho dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản cho đến khi đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận. Vui lòng chắc chắn trao đổi với công ty điện thoại nhà về các chi phí để quý vị biết được các mức phí và chi phí này.

Nhằm giúp quý vị thanh toán các chi phí trả trước thiết lập dịch vụ điện thoại tư gia của quý vị như phí lắp đặt/kết nối dịch vụ, phí chuyển đổi dịch vụ, và khoản đặt cọc, quý vị có thể yêu cầu được đưa vào chương trình thanh toán không có lãi suất. Điều này sẽ chia đều các khoản thanh toán của quý vị thành những khoản có thể kiểm soát hơn trong khi chờ đợi điều kiện hội đủ của quý vị để được chấp thuận tham gia Chương trình giá bình dân California. Các chương trình thanh toán có thể thay đổi giữa các công ty điện thoại địa phương khác nhau. Sau khi được Nhà quản lý Chương trình giá bình dân California chấp thuận, quý vị sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch giữa các mức giá thông thường và giá giảm của Chương trình giá bình dân California đối với các chi phí dịch vụ hàng tháng áp dụng, phí lắp đặt/kết nối dịch vụ, phí chuyển đổi dịch vụ, và các khoản đặt cọc đối với dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn với các khoản giảm giá của Chương trình giá bình dân California có hiệu lực trở về trước cho đến ngày dịch vụ của quý vị bắt đầu hay ngày quý vị yêu cầu đăng ký tham gia, nếu ngày nào đến sau. Nếu hóa đơn có giá trị trên $10.00, thì quý vị có thể đề nghị hoàn trả tiền từ công ty điện thoại của quý vị. Nếu không, khoản tiền hoàn trả sẽ được ghi có trong tài khoản của quý vị.

Thông tin quan trọng cho ứng viên mới Giảm giá phone Di Động

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1, 2014, các hãng điện thoại di động California LifeLine giảm giá trả tiền trước có thể sẽ không cung cấp máy điện thoại cho đến khi hãng điện thoại nhận được thư báo tin là Ứng viên đã được chấp thuận vào chương trình từ nhà quản lý California LifeLine. Trong khi chờ đợi dịch vụ giảm giá được chấp thuận và hiệu lực, chúng tôi khuyên ứng viên nên tìm cách khác để gọi và nhận cuộc gọi.

Nếu được chấp thuận vào chương trình bởi nhà Quản Lý California LifeLine, Giảm giá California LifeLine sẽ bắt đầu vào ngày nhà Quản Lý California LifeLine thông báo cho hãng Điện thoại di động của ứng viên hoặc là ngày Dịch vụ bắt đầu hiệu lực (i. e., Ứng viên của California LifeLine có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi dùng máy điện thoại do hãng điện thoại di động cung cấp), hiệu lực chọn theo ngày đến sau.

Ngay khi dịch vụ giảm giá có hiệu lực, chúng tôi khuyên ứng viên California LifeLine hãy cẩn thận kiểm soát sóng và vùng phù sóng tại nhà hoặc trong vùng mình thường xuyên. Nếu ứng viên không hài lòng với sóng và vùng phủ sóng, ứng viên có quyền hũy bỏ dịch vụ giảm giá trong vòng 14 ngày dịch vụ hiệu lực mà không bị tính là hủy bỏ hợp đồng sớm.

Tất cả hãng điện thoại California LifeLine( dịch vụ nhà và di động) đều bắt buộc phải cung cấp một đừơng dây chất lượng. Tuy nhiên, khí hậu, cây cối, núi, sông, cao ốc, lượng cuộc gọi, dịch vụ năng lượng, và sóng vùng có thể làm dịch vụ trắc trở hoặc là dưới mức chất lượng. Nếu ứng viên California LifeLine không có được đường dây chất lượng, chúng tôi khuyên ứng viên nên thông báo ngay cho công ty điện thoại. Công ty điện thoại của California LifeLine được bắt buộc phải sửa chửa đường dây chất lượng, hầu cung cấp dịch vụ điện thoại bằng một một phương thức khác mà họ có thể với khoa học hiện đại, và để khách hàng được hũy bỏ dịch vụ trong vòng 14 ngày đầu mà không bị tính là hũy bỏ hợp đồng sớm.

Nếu ứng viên chương trình California LifeLine hũy bỏ dịch vụ California LifeLine trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày dịch vụ hiệu lực, không tính ngày lễ, các hãng điện thoại của California LifeLine bắt buộc phải hoàn lại, đầy đủ, tất cả lệ phí dịch vụ mở đường dây, thế chân cho khách hàng.

Thêm vào đó, các hãng điện thoại của California LifeLine không được tính lệ phí giấy tờ nếu khách hàng trả điện thoại lại trong vòng 3 ngày làm việc từ khi đường dây hiệu lực, không được tính ngày lễ của quốc gia. Tuy nhiên, khách hàng phải trả lệ phí xử dụng trong thời gian từ lúc đừơng dây hiệu lực đến ngày hũy bỏ.

Bắt đầu quá trình ứng dụng

Để cho ghi danh vào chương trình California LifeLine, quý vị phải liên lạc công ty điện thoại nhà hoặc di động của mình và cho biết là quý vị hội đủ tiêu chuẩn của chương trình qua Phương thức 1 Dựa trên Chương trình HOẶC Phương thức 2 Dựa trên Thu nhập. Sau khi biết quý vị hội đủ tiêu chuẩn, công ty điện thoại nhà hoặc di động của quý vị sẽ bắt đầu quy trình đăng ký cho quý vị. Trong vòng một tuần, quý vị sẽ nhận được một mẫu đơn đăng ký có kèm Số Ghi Danh/ hay là Số Nhận dạng Cá nhân (PIN) trong một phong bì màu HỒNG. Để nhận được phúc lợi của California LifeLine, quý vị phải hoàn tất mẫu đơn, ký tên, và gửi đến Nhà quản lý California LifeLine cùng tất cả tài liệu cần thiết trước ngày đến hạn. Quý vị cũng có thể Đăng ký trực tuyến.

Vui lòng đảm bảo ký tên đơn đăng ký của quý vị nếu quý vị gửi bằng đường bưu điện. Nếu quý vị không nộp đơn trực tuyến hay gửi trả mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ và có ký tên vào ngày đến hạn, quý vị sẽ không được hưởng chương trình giá rẻ. Nếu q Quý vị ghi danh cho dịch vụ điện thoại nhà, quí vị cũng sẽ tiếp tục thanh toán theo mức phí thông thường .đối với Nếu quí vị ghi danh cho dịch vụ điện thoại trả tiền trước, chúng tôi khuyến khích quí vị kiến phương thức khác để gọi và nhận cuộc gọi.

Quý vị có thể chọn cách Quy Trình Đăng Ký làm việc như thế nào để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đăng ký, tình trạng, hay ngày đến hạn của quý vị, vui lòng gọi điện cho Nhà quản lý chương trình giá bình dân California đường dây nóng

Nếu quý vị nộp đơn bằng đường bưu điện, vui lòng chắc chắn gửi mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ và ký tên của quý vị đến:

California LifeLine Administrator
P.O. Box 8417
Westminster, CA 92684-8417

Nếu quý vị hiện không sử dụng dịch vụ điện thoại tư gia, quý vị có thể liên hệ với Trung Tâm điện thoại chăm sóc khách hàng chương trình giá bình dân California để xác định các công ty điện thoại địa phương và điện thoại di động tại khu vực của quý vị. Công ty điện thoại nhà hay di động phải là công ty được hấp thuận bởi Nhà Quản Lý California LifeLine.

Tiếp tục giảm giá của bạn (quá trình đổi mới)

Để tiếp tục hưởng Chường Trình Giảm Giá California LifeLine, quí vị sẽ nhận một đơn Gia Hạn với một Personal Identification Nnumber (PIN) trong một bì thơ màu HỒNG từ nhà Quản Lý California LifeLine 105 ngày trước ngày đáo niên. Ngõ hầu tiếp tục nhận quyền lợi giá giảm bình dân, quí vị cần phải hoàn tất đơn, ký tên, và gửi về cho nhà quản lý California LifeLinetru7o71c ngày hết hạn. Qu1i vị cũng có thể Gia Hạn Trực Tuyến.

Quí vị có thể xem thủ tục Gia Hạn Trức Tuyến làm việc thế nào để biết thêm chi tiết.

Nếu quí vị có câu hỏi về thủ tục Gia Hạn Trực Tuyến, tình trạng, hay ngày hết hạn, xin vui lòng gọi Nhà quản lý chương trình giá bình dân California đường dây nóng.

Nếu quý vị nộp đơn bằng đường bưu điện, vui lòng chắc chắn gửi mẫu đơn Gia Hạn đã điền đầy đủ và ký tên của quý vị đến:

California LifeLine Administrator
P.O. Box 8417
Westminster, CA 92684-8417

Phương pháp trình độ chuyên môn

Có hai cách hội đủ điều kiện tham gia chương trình. Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình giá bình dân California theo Phương thức 1 Dựa trên chương trình hay Phương thức 2 Dựa trên thu nhập.

Theo Phương thức 1 Dựa trên chương trình, quý vị có thể đủ điều kiện được giảm giá cước của chương trình giá bình dân California nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình của quý vị đã được tham gia vào một hoặc nhiều chương trình trợ cấp xã hội đủ điều kiện. Chọn Chương Trình Giá Bình Dân California có phù hợp với quý vị không? để xem danh sách các chương trình trợ cấp xã hội đủ điều kiện.

HAY

Theo Phương thức 2 Dựa trên thu nhập, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình giá bình dân California nếu tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị ở mức hoặc thấp hơn các mức thu nhập tối đa của chương trình giá bình dân California.

Thu nhập hộ gia đình được định nghĩa là tổng các nguồn thu mà mọi thành viên trong hộ gia đình của quý vị nhận được, cho dù có bị đánh thuế hay không bị đánh thuế, bao gồm, nhưng không giới hạn: Lương giờ, lương tháng, tiền lời, cổ tức, tiền phụ cấp ly dị và phụ cấp con cái, tài trợ, quà, tiền quà, tiền trả tượng trưng, tiền trợ cấp xă hội, tiền an sinh xă hội và các cấp dưỡng, tiền cho thuê, tiền từ công việc tự do và các khoản tiền từ các nguồn khác, và tất cả lợi tức liên quan đến công việc và không trả bằng tiền mặt.

Chọn Chương Trình Giá Bình Dân California có phù hợp với quý vị không? để xem các mức thu nhập tối đa hàng năm.