Ajax-loader-whitebg
Skip Navigation
image

Câu hỏi thường gặp

Tại sao đơn đăng ký hay gia hạn của tôi bị từ chối?

Nếu quý vị nhận được thư từ chối không cho quý vị tham gia chương trình giá bình dân California, thì việc không hội đủ điều kiện của quý vị có khả năng có nhiều lý do. Lý do thông thường nhất là người làm đơn không điền đầy đủ và nộp đơn đăng ký vào ngày đến hạn. Vì vậy, vui lòng nhớ ngày đến hạn.

Sau đây là một vài lý do từ chối có thể:

 • Người làm đơn không gửi trả mẫu đơn hay đăng ký trực tuyến vào ngày đến hạn.
 • Mẫu đơn không hoàn chỉnh.
 • Người làm đơn không đáp ứng các quy định điều kiện hội đủ của chương trình giá bình dân California.
 • Mẫu đơn không đúng (và không được coi là có thể điều chỉnh).
 • Người làm đơn không cung cấp hồ sơ thích hợp để chứng minh điều kiện hội đủ.
 • Người làm đơn bị khẳng định là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của người khác.
 • Người làm đơn đã tham gia chương trình giá bình dân California, và không đủ điều kiện tham gia chương trình giá bình dân California đường dây điện thoại thứ hai.
 • Đơn đăng ký không có chữ ký của người làm đơn.

Trở lại phía trên


Tôi có thể làm gì nếu đơn đăng ký hay gia hạn của tôi bị từ chối?

Nếu có thể điều chỉnh trường hợp không hội đủ điều kiện của quý vị, thì quý vị có cơ hội tiến hành điều chỉnh.

Nếu quý vị

tin rằng việc quý vị không hội đủ điều kiện là không chính xác, quý vị có thể đệ đơn kháng cáo. Không chấp nhận kháng cáo bằng lời. Đơn kháng cáo của quý vị phải được gửi đến trước ngày đến hạn nêu trong thư thông báo không hội đủ điều kiện để được xem xét. Đơn kháng cáo của quý vị phải gồm có như sau:

 • Bản sao thư thông báo không hội đủ điều kiện
 • Trình bày tóm lược nội dung khiếu nại của quý vị - Vui lòng giới hạn đơn kháng cáo của quý vị dưới hai trang. Quý vị cũng có thể trình bày nội dung kháng cáo của mình ở mặt sau của thư thông báo không hội đủ điều kiện; và
 • Bất kỳ hồ sơ nào chứng minh điều kiện hội đủ của quý vị.

Quý vị có thể gửi fax đơn kháng cáo của mình đến số (415) 703-1158 hay gửi bằng đường bưu điện đến:

 • California Public Utilities Commission
 • Consumer Affairs Branch
 • 505 Van Ness Ave
 • San Francisco, CA 94102

Trở lại phía trên


Tôi đánh mất mẫu đơn của mình, làm thế nào tôi có thể nhận được một mẫu mới?

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi và nhấn # để yêu cầu in lại mẫu đơn của quý vị. Hãy nhớ rằng quý vị chỉ có 45 ngày kể từ ngày nhận được mẫu đơn để gửi lại mẫu đơn hoàn chỉnh của quý vị. Đơn của quý vị sẽ được gửi cho quý vị nếu trong thời hạn 45 ngày như đã quy định để quý vị nộp đơn đăng ký.

Trở lại phía trên


Tôi mất hay quên PIN và/hay số Ghi Danh của mình, làm thế nào tôi có thể tìm được số đó?

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để nhận số PIN và/hay số Ghi Danh. Chúng tôi mở cửa làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 a.m. đến 7 p.m. trừ những ngày lễ của Tiểu Bang.

Trở lại phía trên


Tôi muốn biết về tình trạng đơn đăng ký của mình, làm thế nào tôi có thể biết về điều này?

Vui lòng vào Check Application/Renewal Status để biết. Quí vị có thể liên lạc Chúng tôi để biết trạng thái đăng ký của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của mình 24 giờ trong ngày, hoặc liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng từ Thứ hai đến Thứ sáu 7 giờ sáng đến 7 giờ tối trừ các ngày lễ của bang.

Trở lại phía trên


Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về những vấn đề của tôi với chương trình giá bình dân California như thế nào? Liên hệ với chúng tôi

Quý vị có thể đệ đơn khiếu nại trực tuyến với CPUC tại http://www.cpuc.ca.gov/cab/.

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại bằng đường bưu điện đến CPUC tại:

 • California Public Utilities Commission
 • Consumer Affairs Branch
 • 505 Van Ness Ave
 • San Francisco, CA 94102

Bộ phận Bảo vệ Người tiêu dùng của CPUC chỉ có thể phản hồi khiếu nại nếu khiếu nại đó ở dạng văn bản.

Trở lại phía trên


Tôi có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền hóa đơn điện thoại Nhà hay Di Động?

Nếu quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình giá bình dân California, quý vị sẽ nhận được một dịch vụ điện thoại Di Động hay tư gia cơ bản giá rẻ. Chọn Loại chương trình giá rẻ và Dịch vụ hiện có để biết thêm về các quyền lợi của chương trình.

Trở lại phía trên


Ai đủ tiêu chuẩn cho chương trình giá rẻ California LifeLine?

Người tiêu dùng nào đáp ứng các quy định về điều kiện hội đủ của chương trình giá bình dân California có thể đủ điều kiện được giảm giá. Có hai cách hội đủ điều kiện, Phương thức 1 Dựa trên chương trình HAY Phương thức 2 Dựa trên Thu nhập.

Theo Phương thức 1 Dựa trên chương trình, quý vị có thể đủ điều kiện được giảm giá cước của chương trình giá bình dân California nếu quý vị hoặc bất kỳ người nào trong gia đình của quý vị đã được tham gia vào một hoặc nhiều chương trình trợ cấp xã hội đủ điều kiện. Chọn chương trình giá bình dân California có phù hợp với quý vị không? để xem danh sách các chương trình trợ cấp xã hội đủ điều kiện.

OR

Theo Phương thức 2 Dựa trên thu nhập, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình giá bình dân California nếu tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị ở mức hoặc thấp hơn các mức thu nhập tối đa của chương trình giá bình dân California.

Thu nhập hộ gia đình bao gồm các nguồn thu mà mọi thành viên trong hộ gia đình của quý vị nhận được, cho dù có bị đánh thuế hay không bị đánh thuế, bao gồm, nhưng không giới hạn: tiền lương, thù lao, tiền lãi, tiền lãi cổ phần, hỗ trợ của vợ hoặc chồng và hỗ trợ cho trẻ em, học bổng, quà biếu, trợ cấp, tiền boa, các khoản thanh toán trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội và lương hưu, thu nhập cho thuê, thu nhập từ việc làm riêng và các khoản thanh toán tiền mặt từ các nguồn khác, và tất cả các khoản thu nhập không phải tiền mặt liên quan đến việc làm. Chọn chương trình giá bình dân California có phù hợp với quý vị không? để xem các mức thu nhập tối đa hàng năm.

Trở lại phía trên


Có bất kỳ hạn chế nào không để tham gia chương trình giá bình dân California?

Có, có các quy định về những người có thể hội đủ điều kiện tham gia chương trình giá bình dân California. Chọn chương trình giá bình dân California có phù hợp với quý vị không? để tìm hiểu xem liệu quý vị và hộ gia đình của mình có hội đủ điều kiện không.

Ngoài ra, chỉ một giảm giá cho mỗi gia đình tại một địa chỉ cư ngụ mà thôi (ngoại trừ máy đánh chữ cho người khiếm thính, không nghe được hay bị tật trong chương trình dùng mánh thông tin cho người khiếm thính). Mỗi gia đình ở một địa chỉ phải chọn một giảm giá điện thoại nhà hay điện thoại di động, chứ không phải cả hai. Gia đình trong một địa chỉ không được tham gia chương trình giảm giá từ nhiều hãng điện thoại. Gia đình cùng một địa chỉ không tuân theo luật sẽ mất chương trình giảm giá của mình.

Người làm đơn không phải là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của người khác.

Đường dây điện thoại tư gia chính hay Di Động tham gia chương trình giá bình dân California phải là nơi cư ngụ chính của người làm đơn.

Trở lại phía trên


Nếu tôi hay một thành viên trong hộ gia đình của tôi bị khiếm thính hay có sử dụng thiết bị TTY, thì chúng tôi có được hưởng thêm bất kỳ quyền lợi nào nữa không?

Có, nếu một người nào đó trong hộ gia đình của quý vị bị khiếm thính và sử dụng thiết bị TTY, thì hộ gia đình của quý vị có thể hội đủ điều kiện có hai đường dây điện thoại riêng biệt tham gia chương trình giá bình dân California. Phải có Giấy chứng nhận y tế để chứng minh cho việc được nhận dịch vụ giá rẻ thứ hai của chương trình giá bình dân California.

Trở lại phía trên


Nếu tôi sống trong khu đất thổ dân được liên bang công nhận thì tôi có được hưởng thêm bất kỳ quyền lợi nào nữa không?

Có, quý vị sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi nếu hộ gia đình của quý vị nằm trong khu đất bộ lạc được liên bang công nhận thông qua chương trình Giá bình dân Tăng Cường của chính quyền liên bang. Quý vị có thể nhận được dịch vụ điện thoại tư gia địa phương với chi phí $1.00 một tháng cộng với các khoản tiết kiệm chi phí lắp đặt dịch vụ hơn nữa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào:

Trở lại phía trên


Làm thế nào tôi nộp đơn đăng ký tham gia chương trình giá bình dân California và được hưởng dịch vụ giá rẻ?

Để Ghi danh vào chương trình California LifeLine, quý vị phải liên hệ công ty điện thoại nhà hay Di Động của mình và cho biết là quý vị hội đủ tiêu chuẩn của chương trình qua Phương thức 1 Dựa trên Chương trình HOẶC Phương thức 2 Dựa trên Thu nhập. Sau khi biết quý vị hội đủ tiêu chuẩn, công ty điện thoại nhà hay Di Động của quý vị sẽ bắt đầu quy trình đăng ký cho quý vị. Trong vòng một tuần, quý vị sẽ nhận được một mẫu đơn đăng ký có kèm số Đăng ký và/hay Personal Identification Number (PIN) trong một phong bì màu HỒNG. Để nhận được phúc lợi của California LifeLine, quý vị phải hoàn tất mẫu đơn, ký tên, và gửi đến Nhà quản lý California LifeLine cùng tất cả tài liệu cần thiết trước ngày trả lời. Quý vị cũng có thể Đăng ký Trực tuyến

Quý vị có 45 ngày để nộp đơn đăng ký bằng đường bưu điện hay trực tuyến. Vui lòng chắc chắn ký tên đơn đăng ký của quý vị nếu quý vị sẽ gửi đơn bằng đường bưu điện. Nếu quý vị không đăng ký trực tuyến hay gửi lại mẫu đơn đăng ký đã điền đầy đủ và đã ký vào ngày đến hạn, thì quý vị sẽ không được giảm cước. Nếu quí vị ghi danh cho điện thoại nhà, quí vị cũng sẽ phải tiếp tục trả giá bình thường. Nếu quí vị ghi danh vào chường trình di động trả tiền trước, chúng tôi khuyên nên kiếm một cách khác cho dịch vụ gọi và nhận điện thoại.

Quý vị có thể chọn cách Quy trình đăng ký hoạt động như thế nào để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đăng ký, tình trạng hay ngày đến hạn của quý vị, vui lòng gọi điện đến Nhà quản lý chương trình giá bình dân California đường dây nóng.

Nếu quý vị nộp đơn đăng ký bằng đường bưu điện, vui lòng gửi đơn đăng ký đã điền đầy đủ và được ký tên của quý vị đến:

 • California LifeLine Program
 • P.O. Box 8417
 • Westminster, CA 92684-8417

Nếu quý vị hiện không sử dụng dịch vụ điện thoại tư gia, quý vị có thể liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng chương trình giá bình dân California để xác định các công ty điện thoại địa phương hiện có tại khu vực của quý vị.

Trở lại phía trên


Tôi phải gửi kèm với mẫu đơn đăng ký tham gia chương trình giá bình dân California hồ sơ gì bằng đường bưu điện?

Quý vị cần gửi lại mẫu đơn hoàn tất, đã ký, và các tài liệu điều kiện hội đủ của quý vị.

Nếu quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình giá bình dân California thông qua Phương thức 1 Dựa trên chương trình, quý vị không cần nộp thêm bất kỳ hồ sơ bổ sung nào ngoài mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh và được ký đầy đủ bằng đường bưu điện hay trực tuyến.

Tuy nhiên, nếu quý vị nộp đơn đăng ký tham gia chương trình giá bình dân California thông qua Phương thức 2 Dựa trên thu nhập, quý vị phải cung cấp hồ sơ chứng minh tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị là ở mức hay thấp hơn các mức thu nhập tối đa của chương trình giá bình dân California. Thu nhập hộ gia đình bao gồm tổng các nguồn thu mà mọi thành viên trong hộ gia đình của quý vị nhận được, cho dù có bị đánh thuế hay không bị đánh thuế, bao gồm, nhưng không giới hạn: tiền lương, thù lao, tiền lãi, tiền lãi cổ phần, hỗ trợ của vợ hoặc chồng và hỗ trợ cho trẻ em, học bổng, quà biếu, trợ cấp, tiền boa, các khoản thanh toán trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội và lương hưu, thu nhập cho thuê, thu nhập từ việc làm riêng và các khoản thanh toán tiền mặt từ các nguồn khác, và tất cả các khoản thu nhập không phải tiền mặt liên quan đến việc làm.

Trở lại phía trên


Tôi tiếp tục hưởng các quyền lợi của chương trình giá bình dân California và vẫn tiếp tục tham gia chương trình như thế nào?

Nhà quản lý chương trình giá bình dân California sẽ tự động gửi cho quý vị một mẫu đơn gia hạn trước ngày đăng ký tròn năm của quý vị. Quý vị có thể vẫn tiếp tục tham gia chương trình giá bình dân California bằng cách chắc chắn điền đầy đủ và nộp lại mẫu đơn gia hạn vào ngày đến hạn. Nếu quý vị muốn tiếp tục tham gia chương trình giá bình dân California sau ngày đăng ký tròn năm của quý vị, quý vị có thể Gia hạn trực tuyến sử dụng số PIN của quý vị trong đơn gia hạn hay gửi trả lại mẫu đơn gia hạn hoàn chỉnh và đã ký tên đầy đủ đến:

 • California LifeLine Program
 • P.O. Box 8417
 • Westminster, CA 92684-8417

Chọn Quy trình gia hạn hàng năm.

Nếu quý vị không nhận được mẫu đơn gia hạn hàng năm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thu xếp cho quý vị nhận được mẫu đơn.

Trở lại phía trên


Nếu tôi đổi công ty điện thoại thì tôi có thể vẫn nhận được giá cước giảm của chương trình giá bình dân California không?

Có, quý vị có thể vẫn còn tham gia chương trình giá bình dân California và tiếp tục được giảm cước cho dù quý vị thay đổi công ty điện thoại tư gia hay Di Động của quý vị. Quý vị có thời hạn 30 ngày kể từ khi quý vị ngưng không sử dụng dịch vụ điện thọai của quý vị với cơ quan điện thoại hiện tại để thông báo cho công ty điện thoại tư gia hay Di Động mới của quý vị biết rằng quý vị muốn tiếp tục được giảm cước từ chương trình giá bình dân California. Nhà Quản Lý Chương Trình Giá Bình Dân California sẽ chuyển khoản giảm giá chương trình giá bình dân California sang công ty điện thoại tư gia hay Di Động mới.

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị thực sự hủy bỏ dịch vụ điện thoại tư gia hay Di Động với công ty điện thoại tư gia hiện tại của quý vị.

Nếu quý vị không thông báo cho công ty điện thoại tư gia hay Di Động mới rằng quý vị đang được hưởng giảm cước từ chương trình giá bình dân California trong vòng 30 ngày, quý vị sẽ phải nộp đơn đăng ký mới.

Trở lại phía trên


Khi nào tôi được hưởng các quyền lợi của chương trình giá bình dân California?

Quý vị sẽ nhận được các quyền lợi của chương trình giá bình dân California một khi Nhà quản lý chương trình giá bình dân California chấp thuận đơn đăng ký của quý vị. Những người đăng ký mới tham gia Chương trình điện thoại giá bình dân California phải được chấp thuận tham gia trước khi được giảm cước theo chương trình giá bình dân California.

Sau khi nộp đơn đăng ký và bất kỳ hồ sơ nào theo yêu cầu, Nhà quản lý chương trình giá bình dân California phải xác định liệu người làm đơn đã hoàn tất mẫu đơn chính xác và đầy đủ không, và có nộp các hồ sơ theo yêu cầu không. Nhà quản lý cũng phải tìm hiểu xem người làm đơn có hội đủ điều kiện tham gia chương trình dựa trên các câu trả lời của mình trong đơn đăng ký không.

Nếu quí vị có dịch vụ điện thoại nhà, khi quý vị được chấp thuận giảm cước theo chương trình giá bình dân California, quý vị sẽ được tham gia chương trình giá bình dân California kể từ ngày dịch vụ của quý vị bắt đầu hay từ ngày quý vị đề nghị đăng ký tham gia, nếu ngày nào đến sau. Các khoản cước giảm sẽ được áp dụng trực tiếp vào tài khoản của quý vị.

Bắt đầu từ Tháng Một ngày 16, 2014, công ty ty điện thoại Di Động có California Lifeline Điện Thoại Di động giảm Giá Trả Tiền Trước có thể không có ống nghe cho đến khi công ty Điện Thoại di Động được tin quí vị đã được chấp thuận vào chương trình từ nhá Quản lý California LifeLine. Trong khi chờ đợi để được chấp thuận vào chương trình và phone bắt đầu dịch vụ, chúng tôi khuyến khích quí vị dùng phương tiện khác để gọi và nhận cuộc gọi điện thoại. Nếu được chấp thuận bởi nhà quản lý California LifeLine, giảm giá từ California LifeLine có sẽ bắt đầu từ ngày nhà quản lý thông báo cho hãng điện thoại hay là từ ngày điện thoại bắt đầu làm việc (i.e, người tham gia chương trình California LifeLine có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi từ ống nghecung cấp bởi hãng điện thoại tham gia California LifeLine), tùy theo điều xảy ra sau.

Trở lại phía trên


Có các phương án lựa chọn thanh toán có sẵn cho tôi để kéo dài chi phí trả trước thiết lập dịch vụ điện thoại tư gia và Di Động của tôi không?

Có, các công ty điện thoại địa phương và Di Động cung cấp dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản và Di Động và chương trình giá bình dân California sẽ có các phương án thanh toán không có lãi suất để quý vị sử dụng. Vui lòng nhớ yêu cầu công ty điện thoại sắp xếp cho quý vị tham gia chương trình thanh toán không lãi suất nếu quý vị cần hỗ trợ trong vấn đề thanh toán. Điều này sẽ chia đều các khoản thanh toán của quý vị thành những khoản có thể quản lý hơn trong khi chờ đợi được chấp thuận tham gia chương trình giá bình dân California.

Trở lại phía trên


chương trình giá bình dân California có tự động được áp dụng ngay khi tôi gọi điện đến công ty điện thoại của mình bắt đầu quy trình đăng ký không?

Không, quý vị sẽ phải chờ cho đến khi Nhà quản lý chương trình giá bình dân California chấp thuận đơn đăng ký tham gia chương trình của quý vị. Nhà quản lý sẽ gửi cho quý vị thư xác nhận việc đăng ký tham gia của quý vị khi quý vị được chấp thuận. Sau khi đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận, thì quý vị sẽ bắt đầu nhận được các khoản giảm cước thể hiện trong hóa đơn điện thoại của mình.

Trở lại phía trên


Tôi có được lấy lại tiền mà tôi đã thanh toán trong khi chờ đợi tham gia chương trình giá bình dân California nếu tôi có dịch vụ điện thoại nhà không?

Có, nhưng chỉ khi đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận. Quý vị sẽ được hoàn lại khoản chênh lệch giữa các mức giá thông thường và mức giảm cước của chương trình giá bình dân California cho các chi phí dịch vụ hàng tháng có thể áp dụng được, phí lắp đặt/ kết nối dịch vụ, phí chuyển đổi dịch vụ, và đặt cọc dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản. Khoản tiền hoàn lại này sẽ là khoản tín dụng trên hóa đơn điện thoại tiếp theo của quý vị đối với mức giá thông thường mà quý vị đã thanh toán và các chi phí dịch vụ hàng tháng có thể áp dụng được, phí lắp đặt/ kết nối dịch vụ, phí chuyển đổi dịch vụ, và đặt cọc dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản của quý vị. Nếu hóa đơn có giá trị ít nhất $10,00, thì quý vị có thể đề nghị hoàn trả tiền từ công ty điện thoại địa phương của quý vị. Nếu không, khoản tiền hoàn lại này sẽ được ghi có trong tài khoản của quý vị.

Trở lại phía trên


Tôi có được lấy lại tiền mà tôi đã thanh toán trong khi chờ đợi tham gia chương trình giá bình dân California nếu tôi có dịch vụ điện thoại nhà không?

Khoản tiền hoàn lại sẽ là số tiền thể hiện trên hóa đơn điện thoại tiếp theo của quý vị đối với các mức phí thông thường mà quý vị đã thanh toán và bất kỳ phí dịch vụ hàng tháng có thể áp dụng, phí lắp đặt/ kết nối dịch vụ, phí chuyển đổi dịch vụ, và đặt cọc dịch vụ điện thoại tư gia cơ bản của quý vị. Nếu hóa đơn có giá trị ít nhất $10,00, thì quý vị có thể đề nghị hoàn trả tiền từ công ty điện thoại địa phương của quý vị. Nếu không, khoản tiền hoàn lại này sẽ được ghi có trong tài khoản của quý vị.

Trở lại phía trên


Nếu tôi nhận được giá cước giảm của chương trình giá bình dân California, tôi sẽ luôn nhận được giảm giá cước điện thoại nhà hay Di Động chứ?

Các khoản cước giảm của chương trình giá bình dân California chỉ tốt trong vòng một năm trừ khi quý vị gia hạn đăng ký tham gia. Quý vị phải gia hạn đăng ký tham gia mỗi năm. Nhà quản lý chương trình giá bình dân California sẽ liên hệ với quý vị khi quý vị cần gia hạn đăng ký tham gia chương trình giá bình dân California. Nếu quý vị không gia hạn đăng ký tham gia, quý vị sẽ bị loại khỏi chương trình và không còn được giảm cước hàng tháng trong hóa đơn điện thoại tư gia nữa.

Chọn Quy trình gia hạn hàng năm để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị không nhận được mẫu đơn gia hạn hàng năm, vui lòng Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể sắp xếp gửi mẫu đơn cho quý vị.

Các khoản cước giảm theo chương trình giá bình dân California của quý vị cũng có thể bị ngưng nếu quý vị không còn đáp ứng các yêu cầu điều kiện hội đủ hay nếu đơn gia hạn của quý vị không được gửi đến trong vòng 45 ngày kể từ ngày mẫu đơn được gửi đến hộ gia đình của quý vị. Nếu quý vị không gửi lại mẫu đơn gia hạn hoàn chỉnh và đã được ký, hay nếu quý vị được xác định là không đủ điều kiện, công ty điện thoại địa phương của quý vị sẽ loại quý vị ra khỏi chương trình cùng với khoản cước giảm của chương trình giá bình dân California của quý vị trong hóa đơn hàng tháng.

Trở lại phía trên


Làm thế nào tôi có thể nhận được thư từ, biểu mẫu, và hướng dẫn bằng ngôn ngữ khác với các thứ tôi đã có?

Vui lòng liên hệ với công ty điện thoại địa phương hay Di Động của quý vị để nhận thư, mẫu đơn, và hướng dẫn bằng ngôn ngữ khác.

Trở lại phía trên


Tôi nên làm gì nếu công ty điện thoại địa phương hay Di Động của tôi cho biết rằng không có chương trình giá bình dân California?

Không phải tất cả các công ty điện thoại được yêu cầu phải cung cấp California LifeLine. Xin vui lòng liên hệ với Trung tâm California LifeLine hoặc bấm vào nhà cung cấp tìm kiếm để xác định các công ty điện thoại nhà hay Di Động có sẵn trong khu vực của bạn.

Trở lại phía trên


Tôi có thể còn tiết kiệm bằng cách nào khác?

Có nhiều phương án lựa chọn có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền, bao gồm cố ý giới hạn đối với cuộc gọi viễn liên (giới hạn gọi miễn phí) và ngăn cuộc gọi miễn phí. Hãy trao đổi với công ty điện thoại địa phương của quý vị để biết thêm về các lựa chọn tiết kiệm tiền. Quý vị cũng có thể chọn chương trình gọi phù hợp với cách sống và nhu cầu của quý vị. Các công ty điện thoại có nhiều chương trình gọi khác nhau với cuộc gọi địa phương giới hạn hay không giới hạn.

Trở lại phía trên


Tôi có thể nhận được bao nhiêu chương trình giá rẻ?

Mỗi hộ gia đình chỉ được nhận một chương trình giá rẻ. Hộ gia đình phải chọn chỉ nhận chương trình giá rẻ cho điện thoại nhà hoặc di động, không được cả hai. Hộ gia đình không được nhận giá rẻ từ nhiều công ty điện thoại.

Một HỘ GIA ĐÌNH bao gồm người lớn và trẻ nhỏ sống chung tại cùng địa chỉ như một đơn vị kinh tế. Một đơn vị kinh tế gồm có tất cả người trưởng thành (ít nhất 18 tuổi ngoại trừ vị thành niên độc lập ) đóng góp và chia sẻ thu nhập và chi phí của hộ gia đình đó.

Việc có nhiều chương trình giá rẻ chỉ được cho phép nếu có người dùng TTY Khiếm thính và tàn tật dùng chương trình thông tin khiếm thính hoặc nếu có nhiều hộ gia đình tại cùng địa chỉ dịch vụ. Cá nhân không tuân theo quy định một chương trình giá rẻ cho mỗi hộ gia đình sẽ bị mất mức giá rẻ, và có thể bị truy tố bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Trở lại phía trên